ŽENSKI INFORMATIVNO EDUKATIVNI CENTAR

Imamo veliku sreću i sjajnu privilegiju da već 10 godina realizujemo projekat „Ženski informativno edukativni cetar" uz podršku,finansijsku, feminističku, sestrinsku... švedske Fondacije za mir i rodnu ravnopravnost Kvinna till Kvinna (Žena ženi, www.kvinnatillkvinna.se). U Centru razmenjujemo iskustva i informacije, učimo jedne od drugih, strpljivo gradimo i jačamo međusobne kontakte i veze. Zahtevamo, šaljemo dopise, komentarišemo, iniciramo, sugerišemo i predlažemo. Stojimo na ulicama, delimo letke, misli i reči sa sugrađankama i sugrađanima. Osnovale smo vršnjačku edukaciju devojaka o ženskim pravima, prvu ikada u Rasinskom okrugu.

U okviru projekta, do danas smo realizovale više od 500 različitih aktivnosti u kojima je učestvovalo oko 5 000 aktivistkinja ženskih prava, političarki, novinarki i drugih građanki zainteresovanih za unapređenje prava i položaja žena.

Problem koji projekat ima u fokusu, posebno tokom poslednjih godina, je jaz izmedju teorije i prakse u oblasti prava žena. Zato su aktivnosti u projektu usmerene na osnaživanje žena, sa jedne, i zagovaranje unapređenja njihovog položaja, sa druge strane.

Osnaživanje žena

Tokom 2010., Peščanik je počeo da radi na uspostavljanju bližih kontakata i saradnje među ženama u Rasinskom okrugu, organizujući aktivnosti u cilju ohrabrivanja, podsticanja i motivisanja žena na samoorganizovanje. Cilj je izgradnja ženske mreže na ovom prostoru, koja će biti dovoljno snažna da utiče na kreiranje i sprovođenje (lokalnih) politika.

Osnaživanje devojaka

U 2011., Peščanik je osnovao vršnjačku edukaciju za devojke o ženskim pravima. 22 devojke iz svih 6 gradova okruga pohađale su seminar o ženskim pravima i realizovale radionice za svoje vršnjakinje. Oko 300 devojaka, uglavnom učesnica srednjih škola, učestvovalo je na radionicama u 2011-2012.

Zagovaranje primene zakona o ženskim pravima

U 2012. godini poslale smo više od 10 pisanih zahteva, predloga, sugestija za poboljšanje položaja žena lokalnoj upravi grada i institucijama.
Veoma dobru saradnju ostvarile smo sa srednjim školama na teritoriji Rasinskog okruga u organizovanju radionica o ženskim pravima.
Peščanik svake godine analizira izveštavanje Televizije Kruševac i oba lokalna nedeljnika, Grad i Pobeda u cilju prikupljanja informacija o medijskoj slici žene i šalje preporuke medijskim kućama kako da njihovo izveštavanje bude rodno osetljivije.

Aktivnosti na osnaživanju aktivistkinja i organizacije

Ove aktivnosti podrazumevaju rad na unapređenju znanja aktivistkinja o ženskim pravima, zakonskom okviru koji reguliše tu oblast, o tehnikama i modelima sprečavanja sagorevanja i o veština za povećanje lične bezbednosti.

ŽENSKI INFORMATIVNO EDUKATIVNI CENTAR U 2013.

Seminari o ženskim pravima

Seminari, koje smo organizovale u gradovima Rasinskog okruga pokazali su se kao sjajan način učenja i povećanja energiije i motivacije za rad na promenama društva kroz interakciju, diskusije, razmenu mišljenja. Zahvaljujući ovoj aktivnosti uspostavljeni su kontakti izmedju različitih žena koje su zajedno pokrenule važne inicijative u svojim sredinama. Od 2010. kada je održan regionalni seminar u Kruševcu za žene iz okruga u Aleksandrovcu, Trsteniku i Varvarinu osnovana su tela za rodnu ravnopravnost. U Ćićevcu je imenovana osoba za rodnu ravnopravnost, a u Aleksandrovcu je osnovana organizacija "Ž kao žena".
U 2013. godini biće organizovan po 1 seminar u svakom gradu okruga, dakle 6 ukupno, za 120 učesnica, 20 po seminaru. Teme seminara biće različiti aspekti ženskih prava a prioriteti će biti definisani u skladu sa potrebama žena iz svake lokalne zajednice ponaosob.

Aktivnosti na jačanju ženske mreže Rasinskog okruga

Osim seminara, ove aktivnosti podrazumevaju održavanje kontakata, uključujući međusobne posete, učestvovanje u aktivnostima koje organizuju žene u drugim gradovima i organizovanje zajedničkih akcija. Planirano je održavanje 2 neformalna ženska susreta kao mogućnost da braniteljke ženskih prava, koristiteći vreme samo za sebe, šire prostor sopstvene i slobode za druge žene.

Okrugli stolovi

Okrugli sto je dobro mesto za diskusiju o položaju žena i stanju ženskih prava izmedju aktivistkinja i predstavnica/ka lokalne uprave i institucija. Drugi važan cilj ove aktivnosti je povećanje vidljivosti pozicije žena u društvu I specifičnosti problema i prioriteta u oblasti ženskih prava.
U 2013 biće održana 3 okrugla stola u vezi sa učešćem žena u odlučivanju, medijskim predstavljanjem žena i temom "Žene, mir, bezbednost".

Analiza medijskog predstavljanja žena

Kako mediji izveštavaju, kakvu slika žena i muškaraca i njihovih odnosa mediji nude javnosti, posebno mladim generacijama i kolika je odgovornost medija imajući u vidu njihove zakonske obaveze u vezi sa promovisanjem rodne ravnopravnosti? U pokušaju da dodjemo do odgovora na ova pitanja, pre pet godina počele smo prikupljanje informacija o izveštavanju Televizije Kruševac i nedeljnika Grad i Pobeda. Pokazalo se da pomenuti mediji češće nego ranije koriste ženski rod za zanimanja, titule i funkcije koje obavljaju žene, ali u njihovom izveštavanju i dalje postoji mnogo stereotipa o ženama i njihovoj ulozi u društvu. Na godišnjem nivou rade se dve analize a saznanja do kojih istraživačice dolaze objedinjujemo u publikaciju "Lokalni mediji u Kruševcu i ravnopravnost polova".

Monitoring rada predstavnika/ca uprave i institucija

Aktivistkinje Peščanika prate proces donošenja i sprovođenja odluka i politika na nivou lokalne zajednice. Peščanik učestvuje u inicijativama i aktivnostima i drugih organizacija koje se odnose na monitoring rada nacionalne I lokalnih uprava i institucija.

Aktivnosti na jačanju kapaciteta organizacije

Nakon seminara o komunikaciji i organizacijskoj strukturi u 2012., Peščanik će organizovati još 2 seminara na osnaživanju organizacije i unapređenju znanja i veština aktivistkinja, jedan u 2013. i jedan u 2014. godini.

Aktivnosti na povećanju vidljivosti pitanja ženskih prava i rada Udruženja žena Peščanik

Peščanik redovno poziva medije da prate aktivnosti organizacije i redovno novinarkama/ima šalje dopise, obaveštenja, saopštenja i druge informacije o svom radu i pitanju ženskih prava. Informacije o radu i aktivnostima udruženja redovno se distribuiraju javnosti i putem web sajta i Facebook-a.
Plan za 2013. obuhvata najmanje 2 ulične akcije i to povodom 8. marta, međunarodnog dana žena i 25 novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama.
Na kraju svake kalendarske i projektne godine, Peščanik štampa i objavljuje "Ženski kalendar" koji između ostalog sadrži i hronoškli pregled aktivnsoti na godišnjem nivou.

Vrednost projekta "Ženski informativno edukativni centar" za 2013. godinu je 30 000 evra.
Projekat realizuje ukupno 7 osoba, od kojih su 2 osobe, koordinatorka i tehnička asistentkinja, zaposlene sa punim radnim vremenom, dok su ostale angažovane honorarno.

ŽENSKI INFORMATIVNO EDUKATIVNI CENTAR u 2014.

Ženski informativno edukativni centar (ŽIEC) je projekat, koji realizujemo zahvaljujući podršci Fondacije za mir i rodnu ravnopravnost, Kvinna till Kvinna, Švedska i koji ima za cilj da osnaži žene u Rasinskom okrugu da traže svoja prava i zagovaraju unapređenje rodne ravnopravnosti. Od osnivanja (2003), u okviru Centra realizovano je više od 500 pojedinačnih aktivnosti, u kojima je učestvovalo oko 7500 građanki i građana. Broj žena (i muškaraca) na koje je ovaj projekat, na bilo koji način, uticao, sigurno je još veći.

ŽIEC je povećao vidljivost (150 - 200 različitih informacija o Peščaniku i ženskim pravima pojavljuje se svake godine u lokalnim i regionalnim elektronskim i štampanim medijima) i inspirisao samoorganizovanje žena na ovom području. Organizacije: Ž kao žena iz Aleksandrovca (prva ženska organizacija u Aleksandrovcu, osnovana 2011, od žena koje su učestvovale na seminarima koje je Peščanik organizovao u Kruševcu i Aleksandrovcu), Ženske inicijative iz Varvarina (neformalna grupa žena, ujedinjenih 2011. oko ideje unapređenja ženskih prava u zajednici, inspirisana seminarom i okruglim stolom koji je Peščanik organizovao), Alternativni centar za devojke iz Kruševca (Nova ženska grupa u gradu (2013.) sastavljena od žena koje su bile aktivistkinje u Peščaniku godinama i odlučile da rade na pravima devojaka, samostalno) i Mreža braniteljki ženskih prava (Mreža je nastala na inicijativu Peščanika 2010. Još uvek je neformalnog karaktera i sastoji se od ženskih grupa i aktivistkinja u okrugu), osnovane su u kontekstu realizacije ŽIEC-a, na šta smo veoma ponosne. Mnogo žena, već aktivnih u javnom životu, dobilo je važne informacije o stanju ženskih prava i veštine koje su koristile u svom radu; više od 1000 devojaka, srednjoškolki, unapredilo je znanje o ženskim pravima u vršnjačkoj edukaciji, prvoj ikada u ovom delu zemlje. U vreme kada je Peščanik počeo rad (2000.), u okrugu nije bilo ni jednog tela/mehanizma za rodnu ravnopravnost, sada u 4 od 6 gradova okruga takvo telo postoji.

Plan za 2014.

U okviru ŽIEC-a u 2014., Peščanik će nastaviti da: a) ohrabruje i podržava samoorganizovanje žena i njihovo povezivanje na različitim nivoima, b) obezbeđuje nova znanja i veštine za aktivistkinje i saradnice, c) zahteva, inicira, predlaže i podržava promene u korist žena, d) radi na eliminaciji rodnih stereotipa u medijima. Poseban fokus imaćemo na sigurnost žena i zaštitu od nasilja, kao i učestvovanje žena u procesu donošenja odluka.

Aktivnosti:

- 6 jednodnevnih seminara o ženskim pravima u gradovima Rasinskog okruga;

- jačanje Mreže braniteljki ženskih prava kroz rad na povećanju vidljivosti i uticaja organizacija i Mreže;

- 3 okrugla stola o stanju ženskih prava i rodne ravnopravnosti u Rasinskom okrugu, na koje ćemo pozvati aktivistkinje ženskih prava, druge nevladine organizacije, predstavnike/ce lokalne uprave, uključujući Savet za rodnu ravnopravnost i predstavnike/ce institucija;

- Rodna analiza izveštavanja lokalnih medija u Rasinskom okrugu, 2 puta godišnje, kao i izrada i prezentacija brošure sa rezultatima;

- štampanje i distribucija informativnog materijala o radu Peščanika i ženskim pravima: 1000 lifleta i 200 primeraka Ženskog kalendara sa hronološkim pregledom realizovanih aktivnosti u 2013.

- ulične akcije, uz distribuiranje štampanog informativnog materijala;

- neformalni ženska sastanci, za 20 – 30 žena, aktivistkinja i saradnica Peščanika;

- dvodnevni seminar za jačanje kapaciteta organizacije u skladu sa prioritetima aktivistkinja;

- izrada Strateškog plana za period 2014. - 2016.;

- ažuriranje i održavanje veb sajta i fejsbuk stranice.

Osim pomenutog, Peščanik će nastaviti da: a) obezbeđuje podršku ženama koje su preživele nasilje, b) informiše i poziva medije da prate događaje koje organizujemo, c) čini dostupnim korišćenje knjiga i publikacija iz biblioteke (oko 800 naslova) aktivistkinjama i građankama i građanima zainteresovanim za čitanje, d) učestvuje u aktivnostima drugih organizacija koje se bave ženskim i ljudskim pravima, e) prati i reaguje na rad vlasti i institucija, daje sugestije i preporuke.

Peščanik će, takođe, nastaviti aktivno da učestvuje u radu Mreže Žena u crnom na pitanjima promovisanja mirovne politike, suočavanja sa prošlošću, tranzicione pravde i osnivanja ženskog suda za ratne događaje u bivšoj Jugoslaviji, kao i u radu Mreže žena protiv nasilja na prevenciji i zaštiti žena od nasilja.

Izveštaji:

Donatorke

Ženske mreže

Kancelarija

  • Obilićeva 50/2
    Kruševac, Srbija

Podržite nas

Pratite nas