Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

066 006 606 – SOS telefon za žene koje su preživele nasilje

13. jula 2022.

Izveštaj o radu SOS podrške UŽ Peščanik za žene koje su preživele nasilje u porodici, 

01.01.2022 – 30.06.2022.

 

Ukupan broj korisnica usluge SOS telefona UŽ Peščanik, za žene koje su preživele nasilje u porodici u prvoj polovini 2022 je 34; 26 žena, koje su pozvale prvi put i 6 žena, koje su već koristile usluge SOS telefona.

Broj poziva bio je 57. Obavljeno je 11 individualnih konsultacija sa ženama, koje su dolazile u prostor UŽ Peščanik. Pravna pomoć obezbeđena je za 17 korisnica.

U 2022, sredstva za pružanje podrške ženama sa iskustvom nasilja u porodici putem SOS telefona, obezbeđuje, kao i u prethodnom periodu, OAK Fondacija.

Korisnice po mestu prebivališta

                Od 34 korisnice, 13 je kazalo da živi na selu, 16 da su iz Kruševca, dok je 6 korisnica navelo da je iz nekog drugog grada u Rasinskom okrugu.

Starosna struktura  korisnica

                Broj korisnica po starosnim kategorijama, približno je isti i kreće se od 2 žene, koje imaju manje od 25 godina do 6, koje pripadaju starosnoj grupi od 45 do 55 godina.

Ko je nasilnik?

                Analiza podataka dobijenih od korisnica, pokazuje da je u najvećem broju slučajeva, 25 ili 40%, nasilnik suprug. Bivši suprug počinio je nasilje u 10 slučajeva (8%); vanbračni partner, takođe u 10 slučajeva (16%). Među nasilnicima su i   bivši partneri – 2 (3%), srodnici – 16 (26%).

U 4 slučaja evidentirale smo neadekvatan odgovor institucija na prijavu nasilja, što možemo smatrati institucionalnim nasiljem. Dve korisnice su izrazile nezadovoljstvo radom Centra za socijalni rad, jedna radom CSR i policije i jedna radom Osnovnog javnog tužilaštva. U dogovoru sa korisnicama, konsultantkinje SOS telefona imale su kontakte sa institucijama u vezi sa njihovim slučajevima.

Vrste nasilja

                Najveći broj korisnica, 11, prijavio je psihičko nasilje, 10 kombinaciju fizičkog, psihičkog i ekonomskog nasilja i 4  korisnice psihičko i ekonomsko nasilje.

Obraćanje institucijama za podršku

            Prema izjavama korisnica, 15 prijava za nasilje (u verobalnoj i / ili pisanoj formi) otišlo je Centru za socijalni rad, 12 policijskoj upravi, 6 osnovnom javnom tužilaštvu i 3 zdravstvenoj službi.

Materijalna podrška korisnicama SOS telefona i ženama u drugim kriznim životnim situacijama

                Tokom prve polovine 2022, 6 žena je dobilo pomoć UŽ Peščanik u vidu higijenskih paketa, kupvine osnovnih životnih namirnica, polovne garderobe, plaćenih putnih troškova za dolazak na konsultacije. Pomoć je obezbeđena zahvaljujući podršci donatora i individualnim novčanim donacijama organizaciji.


Zagovaračke aktivnosti UŽ Peščanik i SOS telefona u vezi sa problemom nasilja u porodici

u prvoj polovini 2022

                UŽ Peščanik je u drugoj polovini 2021. i u prvoj polovini 2022, sprovelo kampanju za osnivanje kriznog centra za žrtve seksualnog nasilja u Rasinskom okrugu, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, u okviru projekta “Unapređenje usluga za žene žrtve različitih oblika rodno zasnovanog nasilja u Srbiji”, koji koordinira Autonomni ženski centar.

                Kampanja je obuhvatila:

  • prikupljanje podataka o problemu seksualnog nasilja, putem desk istraživanja i obraćanjem zvaničnicima i institicijama, uključujući i obraćanje osnovnim javnim tužilaštvima u okrugu  i analizu dobijenih podataka, krajem 2021;
  • seminar o seksualnom nasilju i seksualnom nasilju u ratu u bivšoj Jugoslaviji, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom i Ženama u crnom, novembar 2021;
  • medijsku kampanju – izrada video spota i davanje izjava;
  • okrugli sto, 17.05.2022. o zaštiti žena od seksualnog nasilja. Govornice na okruglom stolu bile su Danica Todorov, jedna od autorki i koordinatorki osnivanja kriznih centara za žene sa iskustvom seksualnog nasilja u Vojvodini, Branislava Golić, psihološkinja u Savetovalištu za podršku žrtvama seksualnog nasilja u Sremskoj Mitrovici i Jelena Ivković, aktivistkinja i istraživačica, Autonomni ženski centar, Beograd.

                – Učešće na sastanku Savetodavnog odbora Mreže Žene Evrope protiv nasilja (WAVE), Beč, maj 2022.

Na sastanku Savetodavnog odbora WAVE učestvovalo je oko 35 – 40 predstavnica ženskih grupa iz različitih zemalja u Evropi, kao i nekoliko aktivistkinja koje su bile uključene putem Zoom platforme.

Tokom diskusije govorilo se, između ostalog, o izazovima sa kojima se susreću ženske grupe danas u svetu, kao i o situaciji u Ukrajini. Osuđena je ruska agresija na Ukrajinu, a predstavnica organizacije La Strada u Ukrajini govorila je o aktuelnoj situaciji, razaranjima, nasilju nad ženama i decom, izbeglištvu, nestašicama u apotekama i prodavnicama. Naglasila je da u takvim uslovima ženske grupe mogu da rade samo deo aktivnosti koju inače obavljaju i da je pomoć drugih grupa, pre svih iz zemalja, koje su susedne Ukrajini, dragocena. Neke od učesnica WAVE su smatrale da je važno da donatorske organizacije to prepoznaju i usmere pažnju i pomoć upravo i na grupe u tim zemljama.

– Održano 11 radionica o nasilju prema ženama, za žene / sa ženama u seoskim naseljima Jasika, Šanac, Kukljin, Pakašnica, u prigradskom naselju Lazarica, u Brusu i Trsteniku za žene iz seoskih sredina, u saradnji sa ženskim grupama Kaliopa i Mlado srce i sa Romkinjama u Kruševcu, u saradnji sa organizacijom Romani cikna;

                – Održan trening o nasilju prema ženama za organizatorke radionica u seoskim naseljima, januar 2022, Vrnjačka Banja;

                – Organizovana online diskusija o problemu nasilja u porodici prema ženama, 15/03, 16/03 i 17/03/2022 i o seksualnom nasilju 24/03/2022

                – Učešće u online diskusiji o seksualnom nasilju u ratu, u organizaciji Žena u crnom, 24/06/2022

– Učešće u aktivnostima Mreže Žene protiv nasilja: kampanje, podela saopštenja, informisanje javnosti o problemu nasilja prema ženama

 

 

Scroll