Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Dopis upućen Gradu Kruševcu

4. novembra 2021.

Udruženje žena Peščanik
Gazimestanska 16/7
www.udruzenjepescanik.org.rs
sandglass.ngo@gmail.com

Grad Kruševac
Jasmina Palurović, gradonačelnica

Preporuka i poziv Gradu Kruševcu

– da konkuriše za sredstva za socijalno stanovanje i inkluziju osetljivih grupa u okviru programa koji Evropska Unija sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije;

– da u predlogu projekta opredeli sredstva i da prioritet ženama sa iskustvom nasilja u porodici kao korisničkoj kategoriji stambene površine

Cilj Drugog javnog poziva, koji je EU uputila lokalnim samoupravama u Srbiji, 01. oktobra 2021 . je da se obezbedi stambena podrška za porodice, koje pripadaju osetljivim društvenim grupama, kroz izgradnju više porodičnih zgrada i kuća i kupovinu, rekonstrukciju i adaptaciju stanova i kuća. Uz stambena rešenja obavezne su i prateće mere aktivne inkluzije, koje podrazumevaju podršku u oblasti obrazovanja, unapređenja zapošljivosti, zapošljavanja i samozapošljavanja i pristupa različitim uslugama socijalne zaštite.
Prema izveštaju EU za 2018 i 2019, procenat lica u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti u Srbiji je najviši među evropskim zemljama, 38,7%. Zato je neophodna aktivnija uloga države u sektoru socijalnog stanovanja i prepoznavanje grupa koje do sada nisu bile prepoznate kao one, kojima je potrebna stambena podrška, a koje se navode i u drugom javnom pozivu Evropske Unije. To su: Romi i Romkinje, žene sa iskustvom nasilja u porodici, osobe sa invaliditetom i deca i mladi bez roditeljskog staranja.
Istraživanje Autonomnog ženskog centra „Rizici od siromaštva za žene sa iskustvom nasilja“ 2012. pokazalo je da rešavanje stambenog pitanja direktno utiče na osamostaljivanje i izlazak žene iz nasilja. Žene koje su preživele nasilje, a nemaju rešeno stambeno pitanje svedoče o diskriminaciji od strane stanodavaca, čestom seljenju, lošim uslovima u kojima one i njihova deca žive. Takođe, nasilje od strane intimnog partnera je identifikovano kao jedan od najčešćih faktora koji doprinose ženskom beskućništvu . O stambenom siromaštvu i rizicima za žene sa iskustvom nasilja u porodici na teritoriji Grada Kruševca, ilustrativno govore podaci da od 55 žena koje su se od početka 2021. javile SOS telefonu Udruženju žena Peščanik, najmanje 10 žena i njihovo 21 dete su ekstremno siromašni i bez mogućnosti da reše stambeno pitanje. Pet od pomenutih 10 žena živi u iznajmljenom stambenom prostoru, a pet u neuslovnoj porodičnoj kući sa roditeljima.

Poziv Evropske Unije u direktnoj je vezi sa odredbama najsveobuhvatnijeg međunarodnog akta za sprečavanja i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja, Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Konvencija nalaže državama potpisnicama da svim žrtvama, bez izuzetka, obezbedi, pristup uslugama koje omogućavaju oporavak od nasilja, što podrazumeva i stanovanje. Opšta deklaracija o pravima čoveka utvrđuje da svako ima pravo na životni standard koji obezbeđuje zdravlje i blagostanje njega i njegove porodice, uključujući i stanovanje . Takođe, i Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima obavezuje potpisnice da svakom licu priznaju pravo na životni standard za njega i njegovu porodicu uključujući i stanovanje. Država Srbija potpisala je sve pomenute međunarodne akte.
Imajući u vidu mapirane potrebe s jedne i zakonske obaveze koje je Srbija preduzela sa druge pozivamo Grad Kruševac da u predlog projekta, koji podnese na Drugi javni poziv Evropske unije, ali i u lokalne odluke o uslovima i načinu raspolaganja i prodaje izgrađenih stanova uključi žene koje su preživele nasilje u porodici kao jednu od prioritetnih grupa.

Apelujemo na vas da iskoristite ovu mogućnost da razvijete programe socijalnog stanovanja za žene koje preživljavaju nasilje, a to možete učiniti i implementacijom sledećih mera:

– izgradom ili opredeljenjem postojećih stambenih objektata u gradskom / javnom vlasništvu za stanovanje u prelaznom periodu za žene koje su preživele nasilju;

– po ugledu na odluku Grada Beograda, obezbeđivanjem finansijske podrške za žene koje su preživele nasilje u trajanju od najmanje godinu dana čime bi izvestan broj žena mogao da pokrije i troškove stanovanja u prelaznom periodu;

– obezbeđivanjem finansijske ili pomoći u građevinskom materijalu za adaptaciju neodgovarajućeg ili neuslovnog stana;

– omogućavanjem umanjenja ili oslobađanjem komunalnih troškova za stan za žene koje su preživele nasilje;

– ukoliko žrtva ostane u zajedničkom ili u stanu koji je u njenom vlasništvu nakon iseljenja nasilnika (na osnovu naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće prema čl.198 stav 2, tačka 1 Porodičnog zakona Republike Srbije) nakon procene imovine, potreba i okolnosti, osiguranjem da žrtva i njena deca ostanu bezbedni primenom odgovarajućih mera, naprimer: ugradnje ili ojačanja vrata i prozora; dodatnih brava; alarma, interfona i video nadzora.

Javni poziv se raspisuje u okviru programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, za koji je Evropska unija izdvojila je 27 miliona evra. Program sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.
https://social-housing.euzatebe.rs/rs/konkursi
Indikativni budžet Drugog javnog poziva je 4.4 miliona EUR.

Nakon prvog poziva februara 2021, sredstva za ove namene već je dobilo 19 lokalnih samouprava u Srbiji . Nijedna nije u Rasinskom okrugu.

U nadi da ćete prepoznati značaj ovog problema i preduzeti odgovarajuće mere, stojimo vam na raspolaganju za dodatna pitanja.

Scroll