Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Sa ženama na selu za sve žene

15. jula 2019.

Izveštaj o dosadašnjoj realizaciji projekta

U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji za 2018. žene sa invaliditetom, Romkinje, starije i žene na selu, svrstane su među najdiskriminisanije grupe u društvu.

Dugogodišnje iskustvo rada Udruženja žena Peščanik u lokalnim zajednicama, uključujuči i seoske sredine, svedoči da ženama koje žive u selima nedostaju informacije, socijalni i društveni kontakti. Žene na selu često ostaju bez zdravstvenog i penzionog osiguranja. Lokalni saobraćaj ne odgovara na njihove potrebe: autobuski su retki i / ili ne stižu do određenih delova naselja – najčešće oba. Loša ili nepostojeća ulična rasveta, ograničava kretanje i kontakte i pojačava izolovanost.

U savetima mesnih zajednica u Rasinskom okrugu žena je ispod 10%. Slično je i u drugim delovima Srbije. Naprimer, na izborima za savete mesnih zajednica na teritoriji Leskovca, sedišta Jablaničkog okruga, 2018., od 139 mesnih zajednica, u 74 nije kandidovana nijedna žena.

U slučaju Romkinja i žena sa invaliditetom registrujemo: zavisnost od porodice (žene sa invaliditetom su i fizički često zavisne od okoline), ranu udaju (Romkinje), siromaštvo, nezaposlenost, nedovoljno obrazovanje / nedostupnost obrazovanja / prekid školovanja, odsustvo poverenja u većinsku zajednicu i u institucije. (Pogledajte na Youtubu film o preprekama na koje, naprimer, nailaze mlade žene na selu, koje žele da se obrazuju; Matura /Graduation, koji smo snimile 2018.)

Ovo su, ukratko, neka od saznanja do kojih smo došle, pripremajući se za realizaciju projekta “Sa seoskim ženama za sve žene”, za koji smo decembra 2018. godine dobile podršku UN Women, Agencije za osnaživanje žena i unapređenje rodne ravnopravnosti. Vrednost projekta je 3,5 miliona dinara, a cilj projekta je osnaživanje žena na selu uključujući i Romkinje i žene sa invaliditetom za  prepoznavanje nasilja u porodici, prijavljivanje i traženje podrške u situacijama izazvanim nasiljem. Projekat realizujemo u saradnji sa NVO Oaza sigurnosti, Kragujevac, Žene za mir, Leskovac, Kaliopa, Brus, Una, Ćićevac, Ž kao žena i kao Župa, Aleksandrovac i Romani cikna, Kruševac, na teritoriji Šumadijskog, Jablaničkog i Rasinskog okruga.

Zahvaljujući projektu, povećani su broj i raznovrsnost modaliteta podrške ženama u situaciji nasilja u porodici u sva 3 okruga putem radionica, mapiranja osoba od poverenja, obezbedjivanja zastupanja pred sudom i distribucije informacija građankama i građanima. Pokazalo se, na osnovu intervjua sa 150 žena putem upitnika i fokus grupa, kao i radionica, na kojima su učestvovale 163 žene da je nasilje prema ženama na selu, Romkinjama i ženama sa invaliditetom veoma rasprostranjeno, ali se o njemu ne govori i ne diskutuje javno. Zaključile smo i da je stepen informisanosti ovih žena o pitanju nasilja u porodici, mogućnostima zaštite i podrške i pravne pomoći i dalje veoma nizak. Čak i kada su informisane i znaju kome treba da se obrate, one se ustežu da to učine i teško ostvaruju pravo na zaštitu.

Analiza primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici u Šumadijskom, Podunavskom i Rasinskom okrugu https://www.udruzenjepescanik.org/aktuelnosti/731-primena-zakona-o-sprecavanju-nasilja-u-porodici-u-srbiji-na-primeru-rasinskog-sumadijskog-i-podunavskog-okruga-2, koju smo uradile nezavisno od aktivnosti na projektu o kojem govorimo, pokazuje da vlada treba da donese podzakonska akta i instrukcije za primenu zakona i poboljša uslove za rad osnovnih javnih tužilaca ukoliko želi da unapredi primenu zakona.

Podsećamo da je od početka 2019. do kraja maja u Srbiji ubijeno 12 žena, da godišnje broj ubijenih žena u našoj zemlji bude od 25 do 30, a da je tokom proteklih 10 život izgubilo više od 320 žena. Govor mržnje, nasilno verbalno ali i fizičko ponašanje uključujući i seksualno uznemiravanje u javnom prostoru, mizogini stavovi i predrasude prema ženama, koje se čuju gotovo na dnevnoj bazi i često dolaze od najviših zvaničnika, ali i javnih ličnosti, trebalo bi da budu sankcionisani i od institucija i od javnosti

Aktivnosti na projektu „Sa seoskim ženama za sve žene“ od početka 2019.Tokom prvih šest meseci projekta, razgovarale smo sa 150 žena u selima Jablaničkog, Šumadijskog i Rasinskog okruga o vrstama i učestalosti nasilja, kojem su bile izložene u svojim porodicama, da li su i, ako jesu, kome prijavile nasilje i kakav su odgovor na to dobile. Organizovale smo 12 radionica za seoske, žene sa invaliditetom i Romkinje na području sva tri okruga, na kojima su učestvovale 163 žene. Učesnice su osim sa aktivistkinjama ženskih prava, na radionicima mogle da razgovaraju i sa predstavnicima/cama policije i centra za socijalni rad o ulozi ovih institucija i postupanju na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici, kao i sa zdravstvenim radnicama o zdravstvenim posledicama nasilja u porodici. Prilikom realizacije radionica, mapirane su osobe od poverenja, koje će učesnicama radionica ali i drugim ženama, kojima je potrebna podrška, biti od pomoći u situaciji nasilja.

U saradnji sa Oazom sigurnosti, realizovana je obuka za 12 predstavnika / ca pružatelja usluga u Kragujevcu za žene sa iskustvom nasilja u porodici, o diskriminaciji kojoj su izložene marginalizovane grupe žena, predrasudama sa kojima se susreću i specifičnostima njihovih prioroteta u kontaktu sa institucijama i servisima podrške.

U okviru projekta „Sa seoskim ženama za sve žene“, obezbeđeno je i zastupanje žena pred sudom pro bono, u saradnji sa advokaticama iz Kragujevca i Kruševca.

Takođe je štampan i informativni materijal na srpskom i romskom jeziku.

Nabrojane aktivnosti biće nastavljene i u narednom periodu do završetka projekta, decembra 2019.

Scroll