Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Izveštaj o radu Udruženja žena Peščanik u 2015.

26. jula 2019.

2015. godine navršilo se 15 godina postojanja Udruženja žena Peščanik. Počelo je februara 2000. razgovorom o tome šta možemo da uradimo i kako da doprinesemo promenama u zemlji i u životima koje smo živele. U martu smo imale prvu aktivnost. U junu zvanično registrovale nevladinu organizaciju. Tokom leta učestvovale smo u kampanji „Vreme je“ i tražile promene i demokratiju. U zimu smo počele realizaciju prvog projekta „Glasnije“ koji je podržao Fond za otvoreno društvo. 2003 uz podršku Kvinne till Kvinne osnivamo Ženski informativno edukativni centar. Bile smo jedna od 3 partnerke Norveškoj narodnoj pomoći u Srbiji, u projektu „Žene to mogu“. 2009 osnovale smo SOS telefon za pomoć ženama žrtvama nasilja u porodici u Rasinskom orkugu, a 2010. inicirale smo osnivanje Mreže braniteljki ženskih prava u okrugu.

Udruženje žena Peščanik je feministička organizacija, koja se bavi osnaživanjem žena i zagovaranjem ravnopravnosti na svim nivoima odlučivanja. Peščanik je članica Mreže braniteljki ženskih prava Rasinskog okruga, kao i 2 nacionalne mreže: protiv nasilja prema ženama i Mreže Žena u crnom. Tokom 2015. godine, Peščanik je u saradnji sa drugim ženskim grupama i aktivistkinjama realizovao projekte:
„Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja“,
„Ženski informativno edukativni centar“ i
„Bezbedna žena – bezbedna zajednica“

Bile smo partnerke i učestvovale u realizaciji projekta „Udruženim naporima ka novim evropskim standardima u borbi protiv nasilja prema ženama“, koji koordinira Autonomni ženski centar, Beograd.

Aktivne smo radile i u dve ženske nacionalne mreže: protiv naislja prema ženama i Mreži žena u crnom.

Aktivistkinje Peščanika inicirale su, organizovale i realizovale niz drugih vanprojektnih aktivnosti u Kruševcu i Rasinskom okrugu, učestvovale u aktivnostima drugih grupa i organizacija i u izradi strateških dokumenata za unapređenje ženskih prava na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i u pregovorima za osnivanje nacionalnog SOS telefona.

Rad Udruženja žena Peščanik u 2015. podržali su:
– Fond Ujedinjenih nacija za eliminisanje nasilja prema ženama – 48 000 dolara
– OAK Fondacija – 17 000 dolara
– Misija OSCE za SRBIJI – 736 480 dinara
– Autonomni ženski centar – 2 500 evra

Tim Udruženja žena Peščanik u ovom trenutku čine 3 stalno zaposlene žene, 1 žena angažovana po ugovoru o honorarnom radu i 11 volonterki koje pružaju podršku ženama na SOS telefonu.

Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja
(2015-2016)

Projekat, koji podržava Fond Ujedinjenih nacija za eliminisanje nasilja prema ženama, realizujemo u partnerstvu sa organizacijama Romani cikna, Kruševac, Ž kao žena, Aleksandrovac, Forum mladih sa invaliditetom i 3 neformalne ženske grupe, u Ćićevcu, Varvarinu i Brusu, kao i Mrežom braniteljki žena prava u Rasinskom okrugu i Mrežom žena protiv nasilja prema ženama. Cilj projekta je povećanje dostupnosti podrške ženama koje su preživele nasilje u porodici ili od partnera i unapređenje odgovornosti institucija za zaštitu žena od nasilja. U tom smislu, osim već postojećeg SOS telefona, osnovana su tri nova servisa podrške u pomenutim organizacijama i obezbedjena podrška na romskom jeziku. U odnosu na 2014. broj sati podrške povećan je za 2,5 puta – od 15 na 35 sati nedeljno; 23 sata dežurstva na SOS telefonu i 12 u 3 servisa podrške (4 časa u svakoj organizaciji). Broj konsultantkinja koje pružaju podršku je 11 na SOS telefonu i 7 u servisima podrške.

U 2015. ukupno je bilo 118 žena spremnih da prekinu tišinu i zatraže pomoć u nekom od četiri SOS servisa ili dva puta više nego u 2014. kada je takvih žena bilo 55. Njima je pruženo oko 350 različitih psihosocijalnih i pravnih usluga. Od pomentog broja korisnica, 83 žene su pozvale SOS telefon (i 8 muškaraca u želji da pomognu ženskim srodnicama), 6 žena obratilo se Romani cikni, 14 organizaciji Ž kao žena i 15 žena Forumu mladih sa invaliditetom. 11 korisnica su Romkinje, a 10 žene sa invaliditetom. Napominjemo da su u 2014. pomoć zatražile 1 Romkinja i 2 žene sa invaliditetom. 20 žena koje su pozvale SOS telefon reklo je da su promenile mišljenje o svojoj situaciji nakon dobijanja podrške dok 20 tvrdi da se oseća osnaženo. Nijedna žena nije rekla da se oseća gore nego pre dobijanja podrške. U anketi kojom smo obuhvatile 69 građana u okrugu, mahom žena, 59 je reklo da bi u slučaju da su žrtve nasilja zatražilo pomoć (39 od Policije, 10 od Centra za socijalni i 10 na SOS telefonu).

U okviru projekta, organizovale smo obuku o postupanju u slučajevima nasilja prema ženama za predstavnike/ce Policijske uprave, 22. oktobra, i Centra za socijalnu zaštitu, 18-19 novembra u kojima je učestvovalo ukupno 40 osoba, 17 policajaca i 2 policajke, odnosno 21 zaposlen/a u centrima za socijalni rad u gradovima okruga. Provera znanja učesnika/ca na oba treninga, u početku i na kraju, pokazala je napredak. Učesnici/e i konsultantkinje/i su se složili da je neophodna dalja senzibilizacija zaposlenih, objedinjavanje prakse u gradovima i sektorima, i jačanje međusektorske saradnje. Obuke su akreditovane u Republičkom zavodu za socijalnu zaštitu a realizovao ih je Autonomni ženski centar iz Beograda.

U 2015., u saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom, organizovale smo, takodje, obuku za medijske profesionalce i profesionalke u Rasinskom okrugu o izveštavanju o nasilju prema ženama, na kojoj je učestvovalo 10 novinara/ki i urednika/ca i 6 konsultantkinja sa SOS telefona. Učesnici/e su pokazale visok nivo prepoznavanja stereotipa u člancima koji su im dati za analizu. Prema njihovim rečima, sadržaj treninga primenjiv je u praksi. Inače, u 2015., evidentirale smo oko 180 informacija u medijima o radu Peščanika i o temi kojom se bavimo. Naša Facebook stranica i veb sajt se redovno ažuriraju i notirale smo da je broj poseta i pratilaca/teljki povećan u odnosu na 2014. Broj pregleda Fejsbuk stranice veći je za 80% u odnosu na 2014 (943/359) po jedinici, dok je broj „lajkova“ veći za skoro 2 puta, 1880 : 1051. Peščanikov sajt je u 2015. zabeležio veću posetu za 2,6 % dok je broj posetilaca/teljki (5 781) veći za 22%.

Bezbedne žene – bezbedna zajednica

U fokusu projekta „Bezbedne žene – Bezbedna zajednica“ (mart – juni 2015) realizovanog uz podršku Misije OSCE za Srbiju bila je sigurnosti i bezbednost žena. U 2015-toj u našoj zemlji dogodila su se 33 femicida. Pitanje položaja žena još uvek je na marginama javnog i političkog života, a državnoj politici na svim nivoima nedostaje rodna perspektiva. Projektom smo nastojale da podstaknemo vladavinu zakona kroz iniciranje i motivisanje lokalnih uprava u Rasinskom okrugu da potpišu Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti, donesu akcione planove o jednakosti i preduzimu i druge korake u korist ženskih prava. Drugi cilj bio je jačanje kapaciteta ženskih grupa u okrugu za veći uticaj na lokalne politike.

Realizacija je obuhvatila nekoliko koraka: 1) definisanje prioriteta žena u gradovima okruga na 6 sastanaka sa 117 učesnica; 2) obuku 54 lokalna zvaničnika/ca na 3 seminara, u cilju povećanja njihovog znanja i motivacije za promene društvene i političke situacije imajući u vidu navedene prioritete, i 3) informisanje građana o odgovornosti lokalnih vlasti u vezi sa poštovanjem ljudskih prava žena putem 6 uličnih akcija na kojima je distribuirano 2000 lifleta. Ostale aktivnosti bile su: ceremonija potpisivanja Evropske povelje u Trsteniku, završni sastanak projektnog tima, organizatorki i saradnica iz drugih gradova.

Kao rezultate projekta beležimo: 1) osnovano telo za rodnu ravnopravnost u Ćićevcu 29. juna, 2) Skupština opštine Trstenik usvojila Evropsku povelju o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou, 3) U saradnji sa aktivistkinjama Trstenika i Kulturnim centrom u tom gradu, organizovana je izložba 30 fotografija sa prizorima iz života seoskih žena autora Dimitrija Petkovića, člana Saveta za rodnu ravnopravnost Kruševca, koje su nastale na inicijativu Peščanika, 4) Definisani prioriteti žena u 6 gradova, 5) Objavljeno 37 informacija o projektu i temi u lokalnim elektronskim i štampanim medijima, kao i na sajtu (19 informacija) i Facebooku ( 20 informacija) Peščanika što je doprinelo povećanju vidljivosti položaja žena na lokalnom nivou i obavezama državne uprave na zaštiti ljudskih prava žena.

Prioriteti navedeni na sastancima žena
Trstenik: uspostavljanje tela za rodnu ravnopravnost van lokalne skupštine, osnivanje skloništa za žene sa iskustvom nasilja, dopuna Akcionog plana za poboljšanje položaja žena
Aleksandrovac: zaštita žena od nasilja, rodno budžetiranje, rodna analiza, podrška samozapošljavanju i poslovnim inicijativama žena, edukacija lokalnih zvaničnika/ca
Varvarin: podrška samozapošljavanju i poslovnim inicijativama žena, obrazovanje lokalnih zvaničnika/ca, povećanje broja žena u donošenju odluka
Ćićevac: osnivanje tela za rodnu ravnopravnost, Akcioni plan za unapređenje položaja žena, potpisivanja Evropske povelje
Brus: podrška samozapošljavanju žena, zdravlje i zaštita od nasilja, više žena na mestima odlučivanja, unapređenje socijalne zaštite, kontrola rada lokalnih organa uprave
Kruševac: zaštita od nasilja, osnivanje skloništa, obrazovanje o jednakosti u obdaništima i školama, zapošljavanje žena, promena medijske slike žena, decentralizacija

Ženski informativno edukativni centar (juni 2015 – juni 2018)

Podrška OAK Fondacije podrazumeva tehničku i logističku, odnosno institucionalnu i programsku podršku Udruženju žena Peščanik za rad Ženskog informativno edukativnog centra. Centar je osmišljen kao mesto okupljanja aktivistkinja iz ovog dela Srbije u cilju razmene informacija, mišljenja i iskustava. Tokom 2015. godine, sredstva su korišćena za pokrivanje troškova rentiranja radnog prostora, telefona, interneta, kancelarijskog materijala, struje i grejanja, kao i za deo plata 3 zaposlene osobe u organizaciji. Deo sredstava korišćen je za pokriće troškova rada SOS telefona i servisa podrške u organizacijama Romani cikna, Forum mladih sa invaliditetom i Ž kao žena i kao Župa.

Kada je reč o aktivnostima predvidjenim za prvu godinu projekta u periodu od prvih 6 meseci, održale smo: 1) radni sastanak sa aktivistkinjama i saradnicama iz Rasinskog okruga, kao i nekoliko pojedinačnih sastanaka sa aktivstkinjama iz pojedinih gradova okruga, na kojima smo razgovarale o saradnji i aktivnostima tokom godine i razmotrile mogućnosti za dalju saradnju u 2016; 2) organizovale smo 6 uličnih akcija, po jednu u svakom gradu Rasinskog okruga u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“, na kojima smo distribuirale informativni materijal građanima i građankama o zaštiti od porodičnog i partnerskog nasilja prema ženama i informacijama o radu SOS telefona i drugih servisa podrške u okrugu.

Partnerstvo na projektu
Udruženim snagama – ka novim evropskim standardima u borbi protiv nasilja prema ženama

Udruženje žena Peščanik je jedna od 6 lokalnih organizacija u Srbiji u implementaciji projekta „Udruženim naporima – ka novim evropskim standardima u borbi protiv nasilja prema ženama“, koji koordinira Autonomni ženski centar Beograd i koji se realizuje u još 5 zemalja Balkana, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj gori i Makedoniji. Partner na projektu je i Mreža organizacija Evrope protiv nasilja prema ženama (WAVE). Lokalne partnerske u Srbiji su, osim Peščanika, Ženski centar Užice, Centar za podršku ženama, Kikinda, Iz kruga, Novi Sad, Odbor za ljudska prava – SOS telefon, Vranje i Osvit, Niš.

U 2015, lokalne partnerke su, uz asistenciju koordinatorske organizacije, obavile istraživanja o situaciji na lokalnom nivou kada je reč o postojećim servisima podrške i zaštite žena koje trpe nasilje u porodici i / ili partnersko nasilje. Pokazalo se da lokalne uprave ne čine gotovo ništa kako bi ispunile obaveze koje proističu iz Istanbulske Konvencije, a podrazumevaju punu posvećenost zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama. Sredstva za zbrinjavanje žena koje su u situaciji nasilja su mala i, u slučaju Kruševca, distribuirana Centru za socijalni rad, podaci i lokalne uprave i Centra su klasifikovani tako da ne omogućavaju jasno sagledavanje razmere pojave nasilja prema ženama i kvalitet i brojnost preduzetih mera.

U novembru je Udruženje žena Peščanik organizovalo javnu diskusiju o primeni Konvencije Saveta Evrope (ili istanbulske Konvencije) na lokalnom nivou posebno na primeru postupanja policije u slučajevima nasilja prema ženama na kojoj su govorile/i predstavnica MUP-a Srbije i Policijske uprave Kruševac, Saveta za rodnu ravnopravnost grada i Peščanika. Zaključeno je da postoje izvesni pomaci u reagovanju Policije i drugih institucija u slučajevima nasilja u porodici i prema ženama, ali je to još uvek jako daleko od poželjnog nivoa zaštite, što potvrdjuje i porazna brojka ubijenih žena godišnje – 25 do 35 žena.

Aktivnosti u okviru Mreža

Mreža žena protiv nasilja prema ženama

Udruženje žena Peščanik aktivna je članica Mreže žena protiv nasilja prema ženama, koalicije 27 ženskih grupa koje pružaju podršku ženama koje su preživele nasilje i zagovaraju promene u društvu (www.zeneprotivnasilja.org). U okviru Mreže, u 2015-toj učestvovale smo u istraživanju o medijskom izveštavanju o problemu nasilja prema ženama kroz razgovor sa korisnicama servisa podrške na SOS telefonu. Zajedno sa Mrežom organizovale smo trening za medijske profesionalce/ke u Rasinskom okrugu o izveštavanju o nasilju prema ženama. Članice Koordinacionog odbora Mreže učestvovale su u javnom predstavljanju projekta „Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja“, kao i na više uličnih akcija u Kruševcu. Istovremeno, Peščanik se redovno odazivao pozivima na skupove i aktivnosti koje je organizovala Mreža uključujući i učešće u pregovorima sa državom o pokretanju nacionalne SOS linije za žene koje trpe porodično i / ili partnersko nasilje.

Mreža Žena u crnom

Peščanik redovno i posvećeno učestuje u aktivnostima Mreže žena u crnom. Tokom 2015. godine učestvovale smo u stajanju u znak sećanja na ubistvo dvojice vojnika, Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u Topčideru, za koje još niko nije osudjen, obeležavanju 20 godina od zločina u Sreberenici (ulična akcija, scenski performans, okrugli sto i paljenje sveća ispred Predsedništva Srbije). Za aktivistkinje Rasinskog okruga organizovale smo projekciju dokumentarnog filma o zločinu u Srebrenici 1995. Učestvovale smo na Ženskom sudu u Sarajevu, na kojem su svedočile žene o stradanjima tokom rata u Jugoslaviji, u obeležavanju godišnjica ratnih zločina, između ostalih u Vukovaru, otmice putnika u Štrpcu, kao i obeležavanju važnih datuma u ženskoj i međunarodnoj istoriji, naprimer 8. marta, Dana žena i 9. maja, Dana pobede nad fašizmom.

Ostale aktivnosti

U 2015. organizovale smo niz vanprojektnih aktivnosti i dogadjaja. Kao i svake godine pre toga i prošle godine smo, 25. maja organizovale stajanje u znak sećanja na protest građanki i gradjana protiv prisline mobilizacije u Kruševcu 1999. godine i ponovo uputile inicijativu „Pamtimo hrabri otpor žena“ Skupštini Grada Kruševca za proglašenje 24. maja Danom sećanja na pobunu protiv prisilne mobilizacije u Kruševcu i Rasinskom okrugu 1999. Nismo dobile odgovor.

Tekst inicijative upućene Gradu Kruševcu, 24.maja, 2014. i ponovljene 2015.

„Ako se jedan broj žena odvaži i kaže da sahrane njihovih sinova nisu više njihova privatna stvar, to je rađanje slobode i one ulaze u komunikaciju međusobno i spram vlasti… Protest majki koje su pokušale da spasu svoju decu iz rata na Kosovu možda nije bio građanski u svim elementima, ali je bio iskorak ka slobodi… Ako nismo slobodni građani, nemamo šanse i možemo se uljuljkivati u nadi da će nas pregovori sa EU nekud odvesti.“(List Republika, br 368-369, 2005, “Protest majki 1999: između zaborava, prećutkivanja i sećanja”).

Smatra se da je od 24. marta 1999., kada je počelo bombradovanje Srbije, u Rasinskom okrugu mobilisano blizu 12000 rezervista, a većina ih je i poslata na Kosovo. Sredinom maja ispred tadašnjeg štaba TO i drugih ustanova i institucija počele su u potrazi za informacijama o svojim muškim srodnicima, da se okupljaju majke, sestre, supruge… Zahtevi za dobijanje informacija o rezervistima prerasli su u pobunu protiv režima i mobilizacije, koja je trajala do kraja maja. Nedelju dana od početka protesta, oko 1000 rezervista dezertiralo je sa Kosova i pridružilo se okupljenima. Tadašnji načelnik generalštaba JNA obećao im je da više neće biti mobilizacije, što se pokazalo kao neistina jer su mnogi dezerteri ponovo dobili poziv, a neki se i vratili na Kosovo.
Izlazak građanki i građana Rasinskog okruga na ulice u vreme ratnog stanja, nepostojanja lokalnih građanskih organizacija, zamrznutog delovanja političkih partija i kontrolisanog medijskog izveštavanja, Udruženje žena Peščanik i Mreža Žena u crnom smatraju činom građšanske hrabrosti. Zahtevom “Vratite nam našu decu!” majke su poslale snažnu antiratnu poruku javnosti stavivši vrednost ljudskog života ispred teritorije i nacije. „Efekat pobune bio je da je prestalo bombardovanje Kruševca. Policija je bila korektna, ali je bilo muškaraca koji su dobacivali „šta hoće ove žene?“. Dok su naša deca ginula, mladići sa zlatnim lancima kritikovali su žene rečima „zemlja mora da se brani“. Na mitingu sam rekla da nećemo da rađamo decu za ratove nego za život – i to je bila naša poruka.” Danica Gvozdenović, učesnica protesta. (List Republika, isto)

– Ko je odgovoran za prisilnu mobilizaciju i slanje rezervista iz Rasinskog okruga na Kosovo?
– 12000 mobilisanih i 52 osobe iz Rasinskog okruga poginule 1999. – Zašto? Ko je odgovoran?
– Ko je odgovoran za posledice? Ko će odgovarati za neizmerne gubitke, patnje, traume žena izazvanih prisilnom mobilizacijom njihovih muških srodnika?
– Kada će državni organi preduzeti konkretne korake na suočavanju države i društva sa prošlošću?

Bez suočavanja i sećanja nema odgovornosti. Država koja ne ume da izmeri i sagleda svoju prošlost ne može dobro da iskroji ni svoju budućnost. U ime pamćenja kao izvora odgovornosti, tražimo od Grada Kruševca da 24. maj, Međunarodni dan ženskih akcija za mir i razoružanje proglasi Danom sećanja na pobunu žena 1999.
Na taj način bi grad, koji je član Asocijacije gradova glasnika mira (http://www.iapmc.org) odao priznanje činu građanske hrabrosti i odgovornosti svojih žiteljki i žitelja i iskazao najdublje poštovanje prema doprinosu žena izgradnji mira.

Udruženje žena Peščanik i Mreža Žena u crnom

Tokom 2015. godine, Peščanik je održao niz uličnih akcija, samostalno i u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama u Kruševcu i Srbiji, između ostalih, akciju podrške LGBT osobama, solidarnosti sa izbeglicama, protiv femicida, za veća ovlašćenja policije u slučajevima nasilja u porodici, protiv nasilja prema ženama i u znak sećanja na Milicu Kostić žrtvu silovanja od pre više od 2 decenije… Na zahtev porodice u slučaju ubistva (od strane partnera) Milice Pavlović iz Varvarina, 27. novembra 2015. održale smo protest ispred SUD-a u Kruševcu zbog sporosti u postupanjima u slučajevima nasilja u porodici. U protestu su učestvovale članice i članovi porodice, aktivistkinje Udruženja žena Peščanik, Romani cikne, Alternativnog centra za devojke i Koordinacionog obora Mreže žena protiv nasilja u Srbiji.

Uputile smo više dopisa i pisama protesta protiv femicida i seksističkih izjava i komentara državnih zvaničnika/ca i svojim potpisom podržale niz primedbi, zahteva i predloga za unapredjenje zakonskih rešenja u korist ljudskih prava i demokratije, kako mreža čije smo članice tako i drugih nevladinih organizacija.

Hronološki pregled aktivnosti

JANUAR
– Izrada godišnjih izveštaja o radu u 2015. i planiranje aktivnosti za 2016.

FEBRUAR

– 6-8/02 sastanak Mreže Žena u crnom, Vrnjačka Banja. Učestvovale Slađana Anđelković, Nada Kostić i Dana Jovanović…

– 06-12/02 učešće Slavice Stanojlović Urošević i Zvezdane Budimović Savković na treningu o evaluaciji i monitoringu, Fond UN za eliminisanje nasilja prema ženama, Marakeš, Maroko

– 18/02 Sastanak sa partnerskim organizacijama u projektu „Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja“, dogovor o predstojećim aktivnostima

– 22/02 Izrada medijskog pravilnika i forme za prikupljanje podataka o izveštavanju

– 23/02 Sastanak sa Biljanom Branković radi istraživanja o SOS telefonima u Srbiji

– 24/02 Predstavljanje projekta „Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja“. Govorile: Slavica Stanojlović Urošević i Zvezdana Budimović Savković, Peščanik, Jasmina Todorović, Romani cikna, Snežana Zarić, Ž kao žena i kao Župa, Dragana Vlašković, Forum mladih sa invaliditetom i Vedrana Lacmanović, Mreža žena protiv nasilja u Srbiji. Prisutni predstavnici/e institucija i NVO.

– 24/02 Sastanak u Beogradu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost. Išla je Nada Kostić. Bilo je reči o izradi Akcionog plana za unapređenje položaja žena.

– 20 – 25/02 Izrada projekta za konkurs SO Trstenik „Trstenik protiv nasilja prema ženama“.

– 27-28/02 Edukacija za nove konsultantkinje na SOS telefonu, 13 učesnica. Trenerice: Slavica Stanojlović Urošević, Milkana Pavlović, Slavica Rakić i Snežana Jakovljević. Teme: pol i rod, položaj žena u Srbiji, nasilje prema ženama, diskriminacija, simulacija rada na SOS telefonu.

MART

– 04/03 Zvezdana Budimović Savković govorila na sastanku u Briselu, u organizaciji EU o učešću žena u javnom i političkom životu u Srbiji, a povodom 8. marta.

– 05/03 sastanak sa Biljanom Dakić Djordjević, Fondacija Trag i Katarinom Samarom, OAK Fondacija. Prostorije Peščanika. Razgovor o aktivnostima organizacije.

– 08/03 Marš za ženska prava, Beograd – učestvovale: Nada Kostić i Slavica Stanojlović

– 15/03 Žene u crnom, Ženski sud, učestvovala Nada Kostić, u prostorijama ŽUC-a

– 15/03 Sastanak Mreže žena protiv nasilja o osnivanju nacionalnog SOS telefona. Učestvovala Slavica Stanojlović Urošević. Facilitirala Aleksandra Nestorov.

– 19/03 Javno predstavljanje projekta „Bezbedne žene – bezbedna zajednica“. Govorile Slavica Stanojlović Urošević, Zvezdana Budimović Savković i Snežana Jakovljević.

– 21-22/03 Nastavak edukacije za rad na SOS telefonu. Facilitarale Ana Bukvić, Tijana Popivoda (AŽC) Lepojka Čarević Mitanovski (Iz Kruga) i Nada Djuričković (Daje). Praktičan rad na SOS, vežba i simuliranje slučajeva.

– 26/03 Ročište u sudjenju po tužbi Peščanika protiv Grada Kruševca za nepridržavanje ugovora o obezbeđivanju sredstava za rad SOS telefona.

– 27/03 Sastanak u Autonomnom ženskom centru o nastavku projekta „Udruženim naporima – ka evropskim standardima u borbi protiv nasilja prema ženama“. Učestvovala Slavica Stanojlović Urošević.

APRIL

– 04/04 Radionica sa Lepom Mladjenović o emotivnoj pismenosti. Učestvovalo 10 žena.

– 08/04 Razgovor sa ženama Varvarina o pitanjima bezbednosti i lokalnim politikama

– 09/04 Ulična akcija u Trsteniku o konceptu humane bezbednosti. Predsedniku opštine uručena inicijativa za potpisivanje Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti.

– 10/04 Ulična akcija u Aleksandrovcu, distribuirani lifleti o bezbednosti žena

– 15-16/04 seminar o ravnopravnosti i ženskim pravima za predstavnike / ce lokalnih uprava Trstenika i Aleksandrovca. Facilitirale Višnja Baćanović i Nadežda Budimović. 16 učesnika/ca.

– 17/04 Projekcija filma – 20 godina od zločina u Srebrenici, prostorije Peščanika

– 24/04 Ulične akcije u Varvarinu i Ćićevcu, distribuirani lifleti o bezbednosti žena

– 23/04/2015 Sastanak sa ženama Trstenika, razgovor o pitanjima bezbednosti žena. Organizatorka Sofija Pantelić, gradska većnica. Broj učesnica 15.
25-28/04 Radionica o integrisanoj sigurnosti za aktivistkinje sa Balkana, Kavkaza i iz Centralne Azije, Hag, Holandija, u organizaciji KTK. Učestvovala Snežana Jakovljević.

– 30/04/2015 Sastanak sa ženama Aleksandrovca, razgovor o pitanjima bezbednosti žena. Organizatorka Snežana Zarić, Ž kao žena i kao Župa. Broj učesnica 21.

MAJ

– 01/05 Ulična akcija Ćićevac – podela letaka protiv nasilja prema ženama

– 05/05 Sastanak sa ženama u Ćićevcu – o bezbednosti žena i loklanim politikama. Učestvovalo 16 žena. Organizatorka Ljubica Avramović, gradska većnica.

– 05/05 Okrugli sto u Beogradu na kojem je predstavljen izveštaj Poverenice za ravnopravnost, učestvovala Dana Jovanović

– 07-10/05 – Ženski sud, Sarajevo u organizaciji Mreže žena u crnom i oganizacija iz regiona (Slavica Stanojlović, Milkana Pavlović, Nada Kostić, Slađa Andjelković, Božana Ivanović)

– 12/05 – Izrada Lokalnog akcionog plana u Kruševcu. U ime Peščanika komantare sačinile, napisale i dostavile Milkana Pavlović i Snežana Jakovljević.

– 14/05 -Okrugli sto u Kruševcu: Javni interes u trouglu: OCD-MEDIJI-LOKALNE UPRAVE. Prisustvovale Slavica Stanojlović Urošević i Zvezdana Budimović Savković.

– 19 – 20/05 Seminar u Vrnjačkoj Banji o ravnopravnosti i ženskim pravima za predstavnice / ke lokalnih uprava Varvarin i Ćićevac. Prisutno 24 osobe.

– 23/05 – Sastanak sa Biljanom Branković u vezi sa prikupljanjem podataka o implementaciji projekta „Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja“

– 26 i 27/05 Sastanci o ženskoj bezbednosti i lokalnim politikama u Kruševcu i Brusu. U Kruševcu 15 učesnica, a u Brusu 26.

– 28/05 Ulična akcija u Brusu o bezbednosti žena i lokalnim politikama

– 28-31/05 Obeležavanje 25 godina Evropskog ženskog lobija, Brisel. Učestvovale Aleksandra Nestorov, Autonomni ženski centar i Snežana Jakovljević, Peščanik, kao predstavnice Srbije.

– 30/05 Sastanak u organizaciji Žena u crnom povodom 20 godina Srebrenice. Učestvovala Božana Ivanović.

JUN

– 01 – 04 /06 U Trsteniku, u Domu kulture priređena izložba fotografija o životu seoskih žena. Na otvaranju govorile Sofija Pantelić, Zvezdana Budimović Savković, Slavica Stanojlović Urošević i autor fotografija Dimitrije Petković.

– 3-4/06 Seminar u Vrnjačkoj banji za predstavnike /ce Kruševca i Brusa o lokalnoj upravi i položaju žena. Facilitirale Biljana Maletin i Nadežda Budimović.

– 06/06 Sastanak sa partnerkama u projektu „Lokalne zjadenice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja“. Analiza i dogovor za naredni period. Vodila Snežana Jakovljević.

– 10/10 Poseta predstavnica UN Trust Fonda, Tanje Gani i Vesne Jarić i razgovor o projektu „Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji portiv rodno zasnovanog nasilja“

– 12/06 Ulična akcija za veća ovlašćenja policije u slučajevima nasilja prema ženama. 10 žena.

– 15/06 Video prezentacija UN Trust Fonda o izveštavanju, monitoringu i evaluaciji

– 20/06 Ženski sud i feministički pristup pravdi – Zajedničko promišljanje procesa, Vrnjačka Banja. Prisustvovale: Slavica Stanojlović Urošević, Nada Kostić, Milkana Pavlović, Slađana Andjelković i Božana Ivanović.

– 23-24/06 Radionica EU zagovaranje u organizaciji Kvinne till Kvinne, Beograd, učestvovala Snežana Jakovljević.

– 25/06 Završni sastanak sa partnerkama i saradnicama u projektu „Bezbedne žene – Bezbedna zajednica“. Učestvovalo 12 žena. Analizirani uspesi, evidentirani izazovi i planovi.

– 26-27/06 Skup Mreže žena protiv nasilja, Leskovac. Učestvovala Slavica Stanojlović Urošević

– 27/06 Radionica za konsultantkinje na SOS telefonu sa Biljanom Branković: Kako da pravimo upitnike za naše korisnice, mini istraživanja i kako radimo bazičnu opservaciju

– 29/06 Potpisivanje Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca u lokalnom životu, u Trsteniku u kabinetu predsednika opštine. Prisutni Dragana Grabovica, Kancelarija Ombudsmana, predstavnica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i predstavnice Peščanika Slavica Stanojlović Urošević i Nadežda Budimović.

– 30/06 Ulična akcija u Kruševcu o bezbednosti žena i lokalnim politikama

JULI

– 01-10/07 Rad na izveštaju za OSCE

– 10-11/07 Stajanje povodom 20-godišnjice zločina u Srebrenici u Beogradu, podnevna akcija sa ogledalima, okrugli sto o Srebrenici, scenski prikaz na Trgu Republike, paljenje sveća za Srebrenicu, poseta mestu zločina, dženaza. Učestvovale Nada Kostić i Snežana Jakovljević.

– 17/07 Projekcija filmova povodom 20 godina genocida u Srebrenici, prostor Peščanika. Nakon filma razgovor o događajima, sećanjima i emocijama. Vodila Nada Kostić.

– 25/07 Radionica, Zorica Mrsevic o femicidu, prostor Romani cikne, 20-tak aktivistkinja

AVGUST

– 15-16/08 Četiri aktivistkinje učestvovale na Festivalu ženskog prijateljstva u Tutinu.

– Rad na dopuni izveštaja za UN Fond za eliminisanje nasilja prema ženama

SEPTEMBAR

– 02/09 Ulična akcija protiv nasilja prema ženama i u znak sećanja na Milicu Kostić, koja je stradala bežeći pred silovateljima 1974. Sa Romani ciknom i Alternativnim centrom za devojke.

– 03/09 Sastanak konsultantkinja sa SOS servisa, 14 učesnica, vodila Snežana Jakovljević

– 08-09/09 Nacionalni akcioni plan Žene, mir, bezbednost, Rezolucija 1325. Učestvovala Zvezdana Budimović Savković.

– 11-13/09 Godišnji sastanak Mreže Žena u crnom, Vrnjačka banja. Učestvovale Slavica Stanojlović Urošević, Nada Kostić i Snežana Jakovljević.

– 17/09 Sastanak o izradi Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost u Skupštini Grada. Učestvovale Zvezdana Budimović savković, Slavica Stanojlović Urošević i Snežana Jakovljević.

– 18/09 Akcija o pravima LGBT osoba. Prostor ispred Doma sindikata, 10 učesnica/ka. Panoi, podela letaka, transparenti. Dosta negodovanja od strane prolaznika, pogrdne reči i uvrede.

– 18/09 Nada Kostić učestvovala na sastanku o korupciji u Autonomnom ženskom centru.

– 21/09 Akcija podrške izbeglicama, 10 aktivistkinja, prostor ispred Doma sindikata

– 28/09 Okrugli sto u Trsteniku o temi nasilje prema ženama. Govorila Milkana Pavlović.

OKTOBAR

– 3/10 Radionica: zakonski okvir, pravna pomoć i zaštita žena od nasilja. Radioničarka Vanja Macanović, Autonomni ženski centar. 23 učesnice, Romani cikna, Ž kao žena i kao Župa i Peščanik.

– 5/10 Povodom godišnjice ubistva gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, Žene u crnom organizovale odlazak na Topčider i u Belu Reku u poseti porodici Dragana Jakovljevića. Učestvovala Slavica Stanojlović Urošević.

2015-te navršilo se 11 godina od ubistva Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića na Topčideru. Zastupnica porodica advokatica Olgica Batić ocenila je da ne postoji politička volja za rasvetljavanje ubistva, navodeći da je postupak i nakon 11 godina u fazi istrage, a da su veštačenja pokazala da su gardisti ubijeni. Preporučujemo knjigu Bojana Tončića „Slučaj Topčider: anatomija državnog zločina“, 2014, izdavačice: Žene u crnom, www.zeneucrnom.org i Rekonstrukcija ženski fond, www.rwfund.org.

– 12-14/10 Prva regionalna konferencija ženskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije koje podržava OAK fondacija u saradnji sa Trag Fondacijom „SNAŽNIJE ZAJEDNO, Beograd. Učestvovale Slavica Stanojlović Urošević i Snežana Jakovljević.

– 22/10 Seminar o zaštiti od partnerskog i nasilja u porodici za predstavnike/ce policijskih stanica u okrugu, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom. 19 učesnika/ca. Predavači/ce:Slavica Radovanović, MUP Srbije, Aleksandar Risimović, PU Čačak i Vanja Macanović, AŽC.

– 24/10 Sastanak konsultantkinja na SOs telefonu i u servisima podrške u okrugu, Latkovac, Aleksandrovac, 18 učesnica. Vodila Slavica Stanojlović Urošević.

– 29/10 Autonomni ženski centar organizovao treću međunarodnu konferenciju o primeni Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama. Učestvovale Slavica Stanojlović Urošević i Sladjana Andjelković.

NOVEMBAR

– 02-06/11 Studijsko putovanje, Brisel, poseta institucijama Evropske Unije, zagovaranje za bolji položaj žena na Balkanu, uoči izlaska Progress reporta. Učestvovalo 15 žena iz regiona, među kojima i Snežana Jakovljević. Tokom boravka organizovan trening za EU zagovaranje.

– 09/11 Sastanak sa menadžerkom programa iz OAK-a Gordanom Subotić

– Tokom meseca izrada Plana očuvanja dečije bezbednosti – Snežana Jakovljević

– 17/11 Ženski sud – značaj za feministički pokret u regionu. Slavica Stanojlović Urošević prenela lične utiske o skupu u Sarajevu, koji su organizovale Žene u crnom.

Ženski sud je prostor za glasove žena, za svedočenja žena o svakodnevnom iskustvu nepravdi pretrpljenih tokom rata i u miru: na Ženskom sudu žene svedoče o nasilju u privatnoj i javnoj sferi, kao i o organizovanom otporu žena.
Aktivistkinje civilnog društva iz organizacija koje čine Inicijativni odbor za Ženski sud, od početka ratova (1991.) su bile najaktivnije u otporu ratu, nacionalizmu, etničkoj homogenizaciji, militarizmu… Nakon ratova… braniteljke ljudskih prava, mirovnog i autonomnog ženskog pokreta su najaktivnije u akcijama za kažnjivost zločina, pomoći i podršci žrtvama ratnih zločina, protiv poricanja i relativizovanja zločina… i u kreiranju feminističkih modela tranzicione pravde.
Krajem 2010. godine članice Inicijativnog odbora u sastavu: Žene ženama, Sarajevo (BIH), Centar za žensko i mirovno obrazovanje Anima, Kotora (Crna Gora), Centar za ženske studije i Centar za žene žrtve rata, Zagreb (Hrvatska), Ženska mreža Kosova, Ženske studije i Žene u crnom, Beograd, pokrenule su inicijativu za organizovanje Ženskog suda na prostoru Jugoslavije. /www.zenskisud.org/

– 17/11 Snežana Jakovljević učestvovala u evaluaciji projekta „Bezbedna žena –bezbedna zajednica“, Beograd, u organizaciji OSCE Misije za Srbiju.

– 18-19/11 Seminar za centre za socijalni rad u gradovima Rasinskog okruga, projekat „Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja“. Konsultantkinje Danijela Pešić i Nataša Jovanović iz Autonomnog ženskog centra, – 21 učesnik / ca.

– 20/11 Minutom ćutanja, ispred Doma sindikata, aktivistkinje Peščanika, Alternativnog centra za devojke, Romani cikne i Mreže žena Rasinskog okruga izrazile protest zbog nedostatka efikasne društvene akcije na zaustavljanju nasilja u porodici i protiv još jednog femicida – ubistva Milice Pavlović iz Varvarina.

– 23/11 Okrugli sto o primeni Istanbulske Konvencije. Izlaganja: Slavica Radovanović, MUP-u Srbije, Ivica Gočmanac, PU Kruševac, Svetlana Milenković, Savet za rodnu ravnopravnost Kruševac, Milkana Pavlović i Slavica Stanojlović Urošević, SOS telefon. 33 učesnika/ce.

– 27/11 Aktivistkinje Peščanika, Mreže žena protiv nasilja Srbije, Alternativnog centra i Romani cikne, kao i porodica Milice Pavlović, žrtve femicida u Varvarinu, protestovale ispred zgrade suda u Kruševcu, zbog sporosti pravosudja u slučajevima porodičnog nasilja.

– 27/11 Trening o izveštavanju o nasilju prema ženama za medije u Rasinskom okrugu. Facilitirale Aleksandra Nestorov, Vedrana Lacmanovic i Snežana Jakovljević.

DECEMBAR

– 05-7/12 BEFEM, Beogradski feministički festival, na panelu o feminizmu jedna od govornica bila je i aktivistkinja Peščanika, Snežana Jakovljević, koja je izmedju ostalog, naglasila kako sukobe unutar feminističkog pokreta treba da koristimo za rast, a ne raskid.

– 02/12 Ulična akcija lepljenja plakata u kampanji “Sa reči – u akciju!”

– 08-10/12 Aktivistkinje Peščanika i Mreže žena Rasinskog okruga organizovale ulične akcije, u okviru 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Urađena anketa – 69 građanki / a odgovorilo je na pitanja o nasilju prema ženama.

– 09-13/12 Batumi, Gruzija – Konferencija 85 aktivistkinja Balkana, Istočne Evrope, Kavkaza i Centralne Azije o izazovima i pretnjama aktivizmu i strategijama za prevazilaženje. Snežana Jakovljević učestvovala u ime Mreže žena u crnom.

– 16 – 17/12 Predstavljanje rezultata projekata koje je podržala Misija OSCE. Prisustvovale Slavica Stanojlović Urošević i Zvezdana Budimović Savković. Promocija brošure Jelene Radoman: Podrška OEBS-a malim projektima OCD u oblasti reforme bezbednosti, 2010-2015

– 24/12 Sastanak sa partnerkama, evaluacija prve godine implementacije projekta “Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja”. Vodila Snežana Jakovljević.

– 28/12 Redovni sastanak SOS konsultantkinja, razmena mišljenja. Vodila Snežana Jakovljević.

– 29/12 Novogodišnja žurka / 15 godina Peščanika

Scroll