Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Završni izveštaj o projektu 2017.

16. avgusta 2019.

Cilj projekta „Lokalne zajednice u centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja“ je povećana bezbednost žena sa iskustvom nasilja u porodici u 6 gradova u Rasinskom okrugu unapredjenjem odgovora institucija na problem nasilja prema ženama, povećanjem dostupnosti podrške ženama, koje su preživele nasilje, uključujući višestruko marginalizivane žene i promenom izveštavanja medija o nasilju prema ženama.

U partnerstvu sa NVO Romani cikna, Kruševac, Forum mladih sa invaliditetom, Trstenik i Ž kao žena i kao Župa, Aleksandrovac i neformalniim ženskim grupama u Varvarinu, Ćićevcu i Brusu, kao i Mrežom žena Rasinskog okruga za ženska prava i Mrežom Žene protiv nasilja, kontinuirano smo radile na unapredjenju javnih politika u okrugu, kao preduslova za zaštitu ljudskih prava, time i prava na život bez nasilja. Broj gradova koji je potpisao Evropsku povelju o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou i usvojio akcioni plan za unapredjenje rodne ravnopravnosti bio je na kraju 2016. godine 4 ili duplo veći nego na početku 2015. (2); istovremeno je zaokružen i proces osnivanja tela za rodnu ravnopravnost pa ovaj mehanizam sada postoji u svih 6 gradova okruga.

Organizovale smo 4 treninga i 6 panela u cilju povećanja informisanosti predstavnika /ca institucija o fenomenu nasilja prema ženama i o medjunarodnim i domaćim standardima za njegovo suzbijanje. U gradovima okruga osnovani su multisektorski timovi za suzbijanje pomenute vrste nasilja, koji se, manje više redovno sastaju. Ženske organizacije u okrugu koje pružaju podršku ženama sa iskustvom nasilja učestvuju u radu timova. Ustanovile smo praksu povremene razmene informacija sa institucijama, naprimer sa centrima za socijalni rad i policijom u Aleksandrovcu, Brusu i Kruševcu, Javnim tužilaštvom u Kruševcu i / ili zajedničkog istupanja u javnosti, naprimer na tribini u Trsteniku sa predstavnicima tamošnjeg Centra i policijske stanice. Da li je i koliko povećana aktivnost institucija bila zaista od koristi za žene koje su preživele nasilje? Odgovor zavisi od toga šta i kako merimo. Naprimer, 2011. je izrečena samo jedna mera zaštite žrtve po Porodičnom zakonu dok je taj broj 2015, bio 4 a 2016. – 5, što je višestruko povećanje, ali manje od 5 % u odnosu na broj prijava (196 u 2015 u Kruševcu – podaci Centra za socijalni rad.) Najstrožija kazna za nasilje u Rasinskom okrugu ostaje 3 godine zatvora, dosuđena 2013. (Osnovni sud odredio je 4, a Apelacioni smanjio na osnovu žalbe nasilnika) za teške telesne povrede nanete žrtvi.

Obnovile smo resurse konsultantskog tima za podršku ženama koje su preživele nasilje. Tim sada broji 14 konsultantkinja; 10 na SOS telefonu, 2 u Romani cikni i 2 u Ž kao žena i kao Župa. „U početku me je plašilo kad korisnica pozove i ćuti. Plašilo me je i kad govori. Sada sam sigurna u sebe i kako treba da razgovaram s njom“… „Zahvaljujući projektu mnogo bolje poznajem procedure, zakone, uopšte pravnu oblast.“

U okviru projekta je, prvi put na teritoriji Rasinskog okruga, u saradnji sa organizacijom Romani cikna, uvedena podrška na romskom jeziku na SOS telefonu i u prostorijama te organizacije. Osnivanje podrške na romskom jeziku ohrabrilo je Romkinje da se obrate za pomoć. U 2014. samo jedna korisnica SOS linije izjasnila se kao Romkinja; tokom prethodne 2 godine bilo ih je 25. Beležimo i da je 12 žena sa invaliditetom prijavilo nasilje tokom 2015-2016, u odnosu na 4 žene u 2014. Ukupan broj žena sa iskustvom nasilja u porodici do kojih smo tokom projekta stigle bio je blizu 500: 227 žena obratilo se jednom i / ili više servisa u okrugu, dok je putem 18 radionica i na 3 sastanka blizu 300 žena dobilo informacije kome mogu da prijave i obrate se za podršku u slučaju nasilja u porodici i / ili od partnera. Radionice smo organizovale u romskim i seoskim naseljima u okrugu i imale susret sa organizacijama koje se bave zaštitom prava osoba sa invaliditetom. Podršku korisnicama smo ove godine unapredile i organizovanjem radionica, za njih 8, koje su osmislile i facilitirale psihoterapeutkinje, a rezultat su individualni bezbednosni planovi za 5 klijentkinja.

Projekat je doprineo povećanju vidljivosti problema nasilja prema ženama. Javnosti smo tokom 2016. prosledile više od 100 informacija o aktivnostima putem medija, Fajsbuka i sajta, a konsultantkinje, korisnice i saradnice su ih podelile na svojim mrežama. Lokalni mesečnik Grad, u 2015-2016 objavio je blizu 30 teksova, što znači da nijedan broj nije izašao bez informacije o Peščaniku. TV Trstenik objavilo je 16 izveštaja o aktivnostima koje smo organizovale sa saradnicama u Trsteniku, a TV Brus je redovno pratila dogadjaje održane u saradnji sa aktivistkinjama Brusa. Aktivnosti Peščanika uključujući i seminar o izveštavanju o nasilju prema ženama u okviru ovog projekta, inspirisale su značajan broj medijskih tekstova, ali i medijske projekte. Sa listom Grad potpisale smo sporazum o saradnji. Rad UŽ Peščanik privukao je i interesovanje nacionalnih medija, npr TV N1, Radio Slobodna Evropa, Al Jazzera, Politika, Danas, agencije Beta i Fonet…
I partnerske organizacije dobile su puno od projekta. Aktivistkinje Romani cikne i Ž kao žena… kažu: “Povećale smo znanje, uvedena je nova tema – nasilje prema ženama u delokrug našeg rada, dosta smo naučile o zagovaranju, organizovanju posla i procedurama, partnerstvu i podeli odgovornosti.“ Projekat je unapredio kontakte i saradnju medju nama, realizovale smo brojne zajedničke aktivnosti, dale podsticaj ženskom samo-organizovanju – okrug je ojačan za Udruženje žena Kaliopa, Brus tako da na teritoriji okruga, sada 3 organizacije deluju u Kruševcu, 1 u Aleksandrovcu , 1 u Brusu, a od nedavno i jedna u Ćićevcu. Novoosnovana Mreža žena Rasinskog okruga za ženska prava je 2016. održala 2 sastanka, utvrdila procedure i bila vildjiva u javnosti zbog reakcija na društvene pojave. Krajem 2016. održale smo konferenciju o nasilju prema ženama, koja je okupila oko 80 učesnika/ca, uključujući Zaštitnika građana i Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost. O porastu kredibiliteta organizacije govore i sledeći primeri: predstavnica Peščanika je u jednoj od ovdašnjih osnovnih škola i u Gimnaziji govorila o ženskim pravima; imale smo panelistkinju na javnim skupovima regionalnog (u organizaciji UNDP, Crna Gora), nacionalnog (u organizaciji OSCE Misije u Srbiji u Skupštini Srbije) i lokalnog karaktera (Sombor, Niš, Vrnjačka Banja). Uvećale smo tim i zaposlile još jednu osobu, pravnicu tako da je sada broj redovno zaposlenih 4.

Scroll