Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Osnaživanje seoskih i romskih žena za suprotstavljanje nasilju

14. avgusta 2019.

Projekat „Osnaživanje seoskih i romskih žena za suprotstavljanje nasilju“, koji je podržala Trag fondacija, počinje 1. avgusta 2014. i traje do 30. novembra 2014. godine. Cilj projekta je unapređenje podrške ženama u situaciji partnerskog i nasilja u porodici u ruralnim i romskim naseljima Grada Kruševca, kroz povećanje stepena informisanosti građanki o tome kako da prepoznaju nasilje i kome mogu da se obrate za podršku, pomoć i zaštitu.

Planirane projektne aktivnosti obuhvatiće oko 180 žena iz šest zajednica na teritoriji Kruševca Izbor sela u kojima će se organizovati aktivnosti obavljen je u odnosu na broj stanovnika/ca i infratrukturnu opremljenost. Prednost smo dale većim seoskim mestima u kojima nema osnovnih škola a, osim u jednom naselju, nema ni zdravstvenih ambulanti: seoske zajednice Veliko Golovode, Donji Stepoš, Bela voda i Mačkovac, kao i romska naselja Marko Orlović i Panjevac.

Žene sa sela i Romkinje su, ne samo izložene siromaštvu i, u slučaju Romkinja, često i oskudici kada je reč o osnovnim uslovima za život nego i naglašeno patrijarhalnom modelu porodičnih odnosa koji i generiše rodno zasnovano nasilje. Istovremeno, pomenute kategorije žena imaju otežan pristup informacijama, mehanizmima i servisima podrške, što dovodi do toga da ne prepoznaju nasilje koje trpe, a kada ga prepoznaju ne znaju kome da se obrate. U Opštem protokolu o postupanju i saradnji ustanova u situacijama nasilja nad ženama u partnerskom i porodičnom odnosu, među žene koje su više nego neke druge izložene viktimizaciji nasiljem jesu i one „u seoskim i udaljenim sredinama“ (www.gendernet.rs). Kada je reč o Romkinjma, u Izveštaju Evropske Komisije o napretku Srbije u 2013. kaže se da se one i dalje susreću sa „isključenošću iz društva i visokom stopom nezaposlenosti“. Romske žene i deca, kaže se dalje u Izveštaju, su žrtve porodičnog nasilja koje „često ostaje neprijavljeno“ .

Šest tribina, na kojima je planirano da govore predstavnice saradničke organizacije Romani cikna, konsultantkinje SOS telefona, Centra za socijalni rad, Policije i Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Kruševca, doprineće jačanju kapaciteta žena za prepoznavanje nasilja i traženje podrške od nadležnih institucija, a ulične akcije podele informativnog materijala stvaranju preduslova za smanjenje stereotipa o rodno zasnovanom nasilju. Verujemo da je to veoma važno u situaciji kada su se tokom prošle godine na području Kruševca dogodila čak 4 femicida, što je 8% ukupnog broja žena nastradalih u partnerskom i porodičnom nasilju u Srbiji u 2013. Pošto je Udruženje žena Peščanik od početka maja ove godine obnovilo rad SOS telefona uz dodatnu mogućnost konsultacija na romskom jeziku, zahvaljujući podršci Ministarstva za rad i Socijalnu politiku, važno je informisati seoske i romske žene i o mogućnosti ove podrške u situaciji nasilja.

Vrednost projekta je 298.500,00 dinara.

Scroll