Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Žene Rasinskog okruga za život bez nasilja

14. avgusta 2019.

„Žene Rasinskog okruga za život bez nasilja – ka efikasnijoj saradnji u lokalnim zajednicama u borbi protiv nasilja prema ženama“

Osnovni podaci o projektu

Projekat ima za cilj da doprinese poboljšanju zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja i saradnje na svim nivoima, među institucijama i ženskim organizacijama.
Plan je da se poveća kapacitet SOS telefona za žene žrtve nasilja kroz pružanje besplatne pravne pomoći, uspostavljanje grupa samopomoći i izradu pojedinačnih bezbednosnih planova za žene koje preživljavaju nasilje u Rasinskom okrugu. Značajna pažnja će biti posvećena podizanju svesti javnosti i širenju poruke o neophodnosti „nulte tolerancije“ na nasilje kroz medijske kampanje i organizovanje radionica i sastanaka sa višestruko marginalizovanim ženama kako bi SOS podršku učinile dostupanijom njima.
Projekat „Žene Rasinskog okruga za život bez nasilja – ka efikasnijoj saradnju u lokalnim zajednicama u borbi protiv nasilja prema ženama“ izaziva vlasti, institucije i stavove građana u 6 lokalnih zajednica u Rasinskom okrugu: Aleksandrovac, Brus, Ćićevac, Varvarin , Trstenik i Kruševac, o nasilju prema ženama, i traži veću posvećenost zaštiti žrtava nasilja.
Treba reći da se Republika Srbija obavezala na “dužnu pažnju” u zaštiti od rodno zasnovanog nasilja, baš kao što Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i u porodici zahteva. Međutim, nasilje prema ženama ostaje jedan od najvećih problema u državi. Mreža Žene protiv nasilja evidentirala je, na osnovu izveštaja medija, najmanje 32 femicida u 2016. godini. Nacionalni SOS telefon još uvek nije osnovan. Jedinstvena baza podataka ne postoji, tako da je teško dobiti jasniju sliku o problemu nasilja prema ženama. Besplatna pravna pomoći za ugrožene grupe nije obavezna – mali broj zajednica je obezbeđuje. Ta činjenica posebno utiče na Romkinje, žene sa invaliditetom, žena sa ruralnih područja i druge siromašnie žene koje nemaju novca da plate profesionalne usluge.
Koliko god je nedostatak koordinacije i saradnje između različitih institucija u zaštiti žena od nasilja problematično, odnos vlasti prema institucijama i ženskim grupama koje pružaju hitnu pomoć je takođe zabrinjavajuće. Vlasti deklarativno podržavaju ženske grupe i govore da će sarađivati sa njima, ali uvid u budžetska izdvajanja kaže suprotno – zaštita žena od nasilja nije na listama prioriteta vlasti.

I Ciljne grupe projekta

1) Lokalne vlasti / zvaničnici/e i predstavnici/e institucija – Obratićemo se zaposlenima u institucijama i pokušati da unapredimo međusobne kontakte i saradnju u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja.
2) SOS usluge / Ženske OCD / aktivistkinje i SOS konsultantkinje – SOS telefon i servisi podrške u Romani cikni i Ž kao žena i kao Župa, Aleksandrovca pružaju podršku ženama koje su preživele nasilje na srpskom i romskom jeziku. Pokretanje SOS usluge u malim gradovima ohrabruje žene da prijave nasilje, jača ženski aktivizam i povećava informisanost građana o problemu.
3) Žene u situaciji nasilja, korisnice SOS podrške – 70-80 korisnica se obrati SOS telefonu godišnje putem skoro 150 telefonskih poziva. Naše korisnice preživljavaju različite vrste nasilja; one su različitih godina, ekonomskog i socijalnog statusa … KTK podrška će omogućiti pružanje besplatne pravne pomoći koja će zadovoljiti njihove različite potrebe i prioritete.
4) Višestruko diskriminisane žene – Romkinje prijavljuju nasilje retko, stide se i strahuju da ne izgube državne beneficije; one ne veruju institucijama. Žene sa invaliditetom su često nezaposlene i smatraju da su teret svojim porodicama i društvu. Seoske žene rade naporno, u poljima i kućama, ali se od njih očekuje „da drže jezik za zubima“ kada je u pitanju donošenje odluka. Mi bismo želele da podstaknemo sve njih da pitaju za pomoć pre nego što budu uhvaćene u krug nasilja, jer izlazak iz njega zahteva više vremena, resursa i snage.
5) Građani – Prema našem iskustvu, javnost nema dovoljno znanja o problemu nasilja prema ženama i ne razume prirodu odnosa moći između polova. Želimo da poboljšamo opštu atmosferu u društvu, što će stimulisati eliminaciju nasilja i efikasnu zaštitu žena, i neprijateljsko raspoloženje prema nasilju i nasilnicima.

II Zainteresovane strane
Mreža Žene protiv nasilja i Mreža Žena u crnom, kao i Mreža žena Rasinskog okruga za ženska prava će biti zainteresovane strane. Neke žene u na pozicijama odlučivanja, uključujući i tela za rodnu ravnopravnost će takođe podržati projekat. Mediji, koji redovno izveštavaju o našim aktivnostima, kao na primer novine Grad, su takođe zainteresovani da podrže projekat.

III Partneri i saradnici/e
Ovaj projekat će biti realizovan u saradnji sa NVO Romani cikna, Ž kao žena i kao Župa, Aleksandrovac i Kaliopa iz Brusa, Una iz Ćićevca, kao i neformalne grupe iz Trstenika i Varvarina, sa kojima Peščanik ima odličnu saradnju već godinama.

Aktivnosti

1) Javno zagovaranje za odgovorniji odgovor nadležnih lica na nasilje prema ženama:
– Susreti vlasti i ženskih OCD i aktivistkinja ženskih prava;
– Podnošenje inicijativa ženskih grupa zvaničnicima/ama i predstavnicima/ama institucija;
– Obuka za unapređenje multisektorske saradnje u zaštiti od nasilja prema ženama

2) Povećanje kapaciteta ženskih grupa, SOS usluga i korisnica za dalje unapređenje podrške ženama koje su preživele nasilje:
– Sastanak ženskih nevladinih organizacija u okviru Mreže Žene protiv nasilja o licenciranju za pružanje usluga podrške
– Razmena sa drugim ženskim grupama;
– Prevencija “burn out”-a i feministički nega
– Pružanje besplatne pravne pomoć ženama i
– Uspostavljanje grupa samopomoći i izrada pojedinačnih bezbednosnih planova

3) Podizanje svest,i uključujući promene stavova u vezi sa nasiljem prema ženama:
– Radionice i sastanci za / sa ugroženim ženama;
– Medijska kampanja i distribucija informacija građanima/kama o problemu nasilja prema ženama

Projektni menadžment
Koordinatorka projekta je Snežana Jakovljević, jedna od inicijatorki i osnivačica Udruženja. Asistentkinja je Slavica Stanojlović Urošević, dugogodišnja aktivistkinja organizacije i konsultantkinja SOS telefona. Tehnička sekretarka je Zvezdana Budimović Savković, web administratorka sa značajnim iskustvom po pitanju teme žene, mir, bezbednost.

Prilog:
Evaluacija projekta Žene RO za život bez nasilja

Scroll