Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Realizovani projekti

14. avgusta 2019.

Glasnije, 2001.

Projekat je realizovan uz podršku Fonda za otvoreno društvo i obuhvatao je aktivnosti namenjene povećanju znanja i veština aktrivistkinja ženskih prava i članica Udruženja žena Peščanik. U okviru projekta realizovane su radionice, tribine i promocije knjiga o ženskim pravima.

Krojačka radionica za Romkinje, 2002
I ovaj projekat podržao je Fond za otvoreno društvo. Projekat je trajao 6 meseci a nakon njegovog završetka 12 mladih romskih žena steklo je krojačke veštine.

Kompjuterska radionica za samohrane majke, 2003
Fondacija STAR podržala je održavanje kursa kompjuterskih veština za 30 samohranih majki u Kruševcu. Kurs je podrazumevao osnovna znanja o kompojuteru rad u Wordu, Excelu i korišćenje interneta.

Edukacija o nasilju prema ženama, 2003
Projekat je za cilj imao povećanje osnovnih znanja aktivistkinja Peščanika o problemu nasilja prema ženama i veština pružanja bazične pomoći i informacija ženama u situaciji nasilja. Podržala ga je fondacija Mama Cash.

Ženski informativno edukativni centar – od 2003.
Ovo je projekat koji Udruženje žena Peščanik realizuje zahvaljujući finaijskoj, logističkoj, feminističkoj podršci Fondacije za mir i rodnu ravnopravnost, Kvinna till Kvinna, Švedska. Cilj projekta je osnaživanje žena da traže svoja prava i zagovaranje unapređenja položaja žena i rodne ravnopravnosti u društvu kao suštine demokratije i pravednosti. Projekat se realizuje na nivou Rasinskog okruga i obuhvata edukativne, zagovaračke i istraživačke aktivnosti.

Žene to mogu, 2003-2009
Oko 400 žena, pre svih novinarki, potom i političarki, sindikalki, aktivistkinja ljudskih prava… učestvovalo je na seminarima, tribinama, uličnim akcijama koje je u okviru projekta Žene to mogu, kao jedna od 3 partnerske organizacije Norveške narodne pomoći u Srbiji, realizovalo Udruženje žena Peščanik. U okviru projekta, Peščanik je kreirao i bio odgovoran za program rodnog osnaživanja žena zaposlenih u medijskim profesijama.

Položaj žena u ruralnim područjima Srbije, 2004
Istraživački projekat realizovan uz podršku Freedom house. Istraživanje je osmislila, kreirala i, uz pomoć saradnica volonterki, realizovala Ljubica Rajković, profesorka univerziteta. Podaci do kojih se došlo u istraživanju obradjeni su i objedinjeni u publikaciji „Položaj seoskih žena u Srbiji“.

Reproduktivno žensko zdravlje, 2004
Oko 100 žena dobilo je informacije o načinima zaštite sopstvenog zdravlja i značaju prevencije. Projekat je podržan od Fonda za otvoreno društvo a realizovan je u saradnji sa Ženskim centrom iz Užica i medicinskim osobljem Zdravstvenog centra Kruševac.

Prevencija i zaštita od kancerogenih bolesti, 2005
Oko 50 gradjanki Kruševca u različitim fazama bolesti i opravka od kancera je u okviru projekta koji je finansirala Norveška Ambasada dobilo podršku i mogućnost da u okviru radionica radi na sopstvenom osnaživanju. Radionice su vodile Lela Milovanović, onkološkinja i Suzana Braljinac psihološkinja.

Edukacija o nasilju prema zenama, 2006
Cilj ove kao i prethodne edukacije o nasilju prema ženama je povećanje znanja aktivistkinja Peščanika o problemu i društvenom karakteru pojave nasilja prema ženama, kao i veština u kontaktu i pružanju podrške ženama izloženim nasilju. Sredstva za edukaciju obezbedio je Global Fond za žene.

Zdrava žena – zdrava porodica, 2006
Kampanja koju su podržali USAID i „Care“, sprovedena je u saradnji sa Zdravstvenim centrom Kruševac i obuhvatila je radionice, tribine, seminare i uluične akcije. Donatori su akciju podržali i kupovinom mamografa za Zdravstveni centar. Zahvaljući kampanji oko 1 000 žena dobilo je informacije o zaštiti i prevenciji kancerogenih oboljenja.

Edukacija devojaka o problemu nasilja prema ženama, 2007
Sredstva za edukaciju obezbedila je lokalna uprava Kruševca a projekat je podrazumevao radionice u srednjim školama o prepoznavanju i zaštiti od nasilja. Oko 100 devojaka pohadjalo je radionice.

Prevencija i zaštita žena od nasilja prema ženama, 2008 – 2011
U okviru projekta koji su podržali Ministarstvo rada i socijalne politike i lokalna uprava Kruševca, početkom 2009. godine, Peščanik je osnovao prvi ikada SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja u ovom delu Srbije. Tokom 2010. sredstva za rad SOS telefona obezbedilo je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U 2011., Grad Krusevac se ugovorom obavezao da će finansirati rad SOS telefona. Kako Grad nije ispoštovao prihvaćene obaveze, rad SOS telefona je prestao na kraju 2011., a nekadašnje konsultantkinje nastavile su da pružaju podršku ženama u nasilju u prostorijama Peščanika, subotom od 11 do 14 časova. Inače, tokom skoro tri godine rada konsultantkinje SOS telefona u Kruševcu pružile su korisnicama oko 2000 različitih psihosocijalnih i pravnih usluga. Broj korisnica bio je oko 300.

Žensko organizovanje u Kruševcu krajem 19. i početkom 20. veka, 2010
Ovaj istraživački projekat spoveden je u saradnji sa Kruševačkom bibliotekom, Istorijskim arhivom i Narodnim muzejom. Prikupljeni materijal, podaci, tekst i fotografije prezentovani su u istoimenoj publikaciji. Sredstva za projekat obezbedio je Ženski fond za rekonstrukciju.

Ka glasnijem ne nasilju prema ženama, 2010
Reč je o jednom od projekata izabranih na konkursu Uprave za rodnu ravnopravnost za borbu protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja. U okviru projekta, u saradnji sa Savetom za rodnu ravnopravnost Kruševca i organizacijama Autonomni ženski centar i Romano alav realizovano je 5 seminara za oko 200 predstavnica/ka institucija i 6 tribina o problemu nasilja prema ženama, po jednu u svakom od gradova Rasinskog okruga, na kojima je učestvovalo oko 250 osoba.

Osnažujemo druge osnažujući sebe, 2010
Projekat osnaživanja i usavršavanja aktivistkinja i konsultantkinja SOS telefona za bolji i efikasniji rad na pružanju usluga i podrške ženama u situaciji nasilja i za suočavanje sa sagorevanjem (ili burnout-om) podržao je Global Fond za žene. Projekat obuhvata niz radionica o emotivnoj pismenosti.

Rodno urodnjavanje lokalne politike zapošljavanja u Kruševcu, 2011.
U fokusu projekta bio je lokalni akcioni plan zapošljavanja Grada Kruševca, koji se donosi svake godine i ima za cilj zapošljavanje teže zapošljivih kategorija stanovništva. Peščanik je anlizirao realizaciju plana za 2011. i došao do saznanja da je broj žena zaposlenih na osnovu plana bio manji od broja muškaraca, da je samo jedna osoba sa invaliditetom dobila posao, a nijedan Rom niti Romkinja, što praktično znači da plan nije ispunio svrhu. Rezultati analize uz preporuke za unapređnje implementacije plana Peščanik je uputio lokalnoj upravi, Savetu za zapošljavanje Kruševca i Nacionalnoj službi za zapošljavanje, odeljenje u Kruševcu.

Osnažujemo druge – osnažujući sebe, 2012.
Reč je o nastavku projekta čiju smo realizaciju počele 2010. godine i čiji cilj je podizanje kapaciteta organizacije i aktivistkinja za rad sa ženama u situaciji nasilja i sprečavanje burnouta kroz primenu metoda emotivne pismenosti, korišćenje dramskih tehnika i feminističku brigu o sebi i drugima. Projekat podržava Global Fond za žene.

Aktivne devojke za društvo rodne jednakosti, 2013/14.
Projekat osnaživanja mladih žena na području Kruševca i Rasinskog okruga direktno je proistekao iz dugogodišnjeg rada Udruženja žena Peščanik na jačanju kapaciteta mladih žena na ovom području da prepoznaju, traže i zagovaraju svoja prava. Peščanik je 2011. osnovao prvu vršnjačku edukaciju o ženskim pravima za učesnice srednjih škola u okrugu. Više od 2000 mladih žena pohađalo je neki vid edukacije koju je organizivalo Udruženje žena Peščanik. Projekat Aktivne devojke za društvo rodne jednakosti, Peščanik 2013. i 2014. realizuje u saradnji sa Alternativnim centrom za devojke, Kruševac.

Podrška ženama u situaciji nasilja, 2014.
Implementacija projekta je počela februara 2014. i traje 6 meseci. Projekat podržava Ministarstvo rada i socijalne politike. U okviru projekta biće obnovljen rad SOS telefona koji je prestao krajem 2011. godine zbog neispunjavanja obaveza grada Kruševca iz ugovora o finansiranju SOS telefona. Projekat podrazumeva edukaciju 10 novih žena, ukljućujući 2 Romkinje i 2 žene sa invaliditetom, koje će raditi kao konsultantkinje.

Scroll