Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Pregled aktivnosti u 2014.

17. avgusta 2019.

Naših 15 godina – unazad

2014 – Organizovale okrugli sto „Feminizam antipod nacionalizma“.

Мože i ovako: Upoznale Dagmar Šulc.

2013 – V-Day i One billion rising – Svet pleše protiv nasilja prema ženama. I Kruševac.

2012 – Osnovale vršnjačku edukaciju devojaka o ženskim pravima, prvu u Rasinskom okrugu.

2011 – Obeležile 8. mart na centralnom gradskom trgu. Naziv kampanje Ne podgrevaj! – nasilje prema ženama, homofobiju, rasizam, fašizam.

2010 – Osnovale Mrežu žena Rasinskog okruga i zabeležile i objavile priču o ženskom organizovanju u 19. i početkom 20. veka u Kruševcu.

2009 – Radi SOS telefon za žene u situaciji nasilja u porodici, prvi u gradu i u Rasinskom okrugu.

2008 – Učestvovale u antifašističkom maršu u Beogradu, 15. marta i izvele , zajedno sa Ženama u crnom аntifašistički marš u Kruševcu 09. maja.

2007– Medijski izveštaji promovišu tradicionalne rodne uloge i hrane mizoginiju – pokazalo naše istraživanje o izveštavanju lokalnih medija.

2006 – „Da li vidiš nasilje prema ženama?“ performans koji su izvele ACT Women u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“ na glavnom kruševačkom trgu.

2005 – Feministička biblioteka Udruženja žena Peščanik raste.

2004 – Kampanja za unapređenje zdravlja žena, uz podršku Fondacije CARE i USAID.

2003 – Postajemo deo programa „Žene to mogu“ i partnerke Norveške narodne pomoći.

2002 – Susret sa Fondacijom Kvinna till Kvinna i stvaranje Ženskog informativno edukativnog centra.

2001 – Prvi projekat „Glasnije“, uz podršku Fonda za otvoreno društvo.

2000 – Početak, Kampanja nevladinih organizacija za izlazak na izbore…

2014-ta

Samostalni projekti

I Ženski informativno edukativni centar

Projekat se obraća ženama aktivnim u javnom i političkom životu, kao i donositeljkama i donosiocima odluka u Rasinskom okrugu (RO) i ima cilj da doprinese unapređenju položaja žena i rodne ravnopravnosti u lokalnim zajednicama. Neposredni ciljevi projekta su: 1) osnaživanje žena kroz jačanje samopouzdanja, povećanje znanja i podsticanje na samoorganizovanje i aktivizam, 2) jačanje kapaciteta ženskih organizacija za monitoring primene zakona i javno zagovaranje za društvene promene u korist žena i ravnopravnosti i 3) povećanje odgovornosti lokalnih uprava i predstavnika/ca institucija za sprovođenje zakona protiv diskriminacije žena. Ženski informativno edukativni centar osnovan je i postoji zahvaljujući dugogodišnjoj sestrinskoj finansijskoj, feminističkoj i logističkoj podršci Fondacije za mir i rodnu ravnopravnost Kvinna till Kvinna (KTK) Švedska. Tokom 2014. godine u okviru projekta i zahvaljujući njemu realizovano je 7 seminara, 3 okrugla stola, veći broj uličnih akcija, analizirano izveštavanje 3 lokalna medija, a javnost je redovno informisana o realizaciji aktivnosti putem distribucije informacija medijima i izveštavanjem na Faceboku i sajtu organizacije. Važna komponenta projekta je i uspostavljanje i negovanje kontakata i razmena informacija i iskustava među ženama Balkana i sa aktivistkinjama u Evropi i svetu.

II Podrška ženama u situaciji nasilja

Ovaj projekat, koji je trajao 6 meseci i podržan je od Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike (MRZSP), imao je za cilj unapređenje podrške ženama sa iskustvom nasilja u porodici i / ili partnerskim odnosima i povećanje informisanosti i razu mevanja javnosti o značaju suzbijanja nasilja prema ženama. U okviru projekta realizovana je, u saradnji sa organizacijama Romani cikna, Forum mladih sa invaliditetom, kao i Osvitom i Autonomnim ženskim centrom, obuka za novu generaciju volonterki za rad na SOS telefonu, nakon čega je posle 2,5 godine pauze, obnovljen rad servisa i unapređen mogućnošću podrške na romskom jeziku. Održan je, dalje, seminar za novinarke i novinare u RO o izveštavanju o problemu nasilja u porodici, okrugli sto o radu i ulozi institucije Zaštitnika građana/ki i o Konvenciji SE o s prečavanju nasilja prema ženama i u porodici, kao i više uličnih akcija na kojima je distribuiran informativni materijal o temi zaštite od nasilja prema ženama. Broj SOS telefona Udruženja žena Peščanik (UŽ Peščanik ) je 0660 0660 6; servis radi utorkom, sredom i četvrtkom od 10 do 14h, kao i subotom od 11 do 14h. Inače od maja 2014., kada je obnovljen rad SOS telefona, podršku je putem SOS telefona zatražilo 47 žena.

III Osnaživanje seoskih i romskih žena za suprotstavljanje nasilju

Mini istraživanje među učesnicama tribina (od 127 žena, na upitnik je odgovorilo 47), kao i neposredni kontakti sa učesnicama, potvrdili su da žene na selu žive izolovano, u patrijarhalnom modelu porodičnih odnosa koji i generiše rodno zasnovano nasilje. Pokazalo se i da su rodni stereotipi snažni i duboko ukorenjeni. Romkinje i žene na selu imaju otežan pristup informacijama i često i ne prepoznaju da su u nasilnoj situaciji. Cilj projekta, koji je podržala Fondacija Trag, bio je upravo povećanje informisanosti ovih žena o tome kako da prepoznaju nasilje i kome mogu da se obrate za podršku i pomoć. U tom kontekstu, realizovano je 6 uličnih akcija i 7 tribina: 2 u romskim naseljima Marko Orlović i Panjevac u saradnji sa organizacijom Romani cikna, a 4 u selima Bela Voda, Mačkovac, Donji Stepoš, Kobilje i Trebotin uz podršku predstavnika/ca Mesnih zajednica. Osim aktivistkinja Udruženja žena Peščanik i Romani cikne, na tribinama su govorile predstavnice Saveta za rodnu ravnopravnost, Centra za socijalni rad i Policijske uprave u Kruševcu. Na kraju projekta, u holu Kruševačkog pozorišta postavljena je izložba (05-08/12/) 33 fotografija sa prizorima iz života žena na seoskom području, autora Dimitrija Petkovića.

 

Projekat Udruženja žena Peščanik realizovan u partnerstvu sa drugima

I Aktivne devojke za društvo jednakosti

Ovo je projekat Udruženja žena Peščanik realizovan u partnerstvu sa Alternativnim centrom za devojke (ACDC). Baziran je na dugogodišnjem iskustvu rada Peščanika na osnaživanju mladih žena u Rasinskom okrugu, u okviru kojeg je osnovan i prvi vršnjački tim edukatorki o ženskim pravima na ovom području. P rojekat je, pre svega, namenjen učenicama srednjih škola, a cilj mu je da ih osnaži za prepoznavanje diskriminacije, uveća njihovo znanje o ljudskim pravima i demokratiji, ojača samopouzdanje i samosvest i podstakne ih i motiviše na aktivizam. Projekat je obuhvatio seminare o ženskim pravima , radionice, projekcije filmova o temi žene, mir, bezbednost, o pravima manjina… U okviru projekta, obučena je druga generacija vršnjačkih edukatorki, sprovedena obuka mladih žena iz više zemalja Balkana o videoaktivizmu i štampana brošura o ženskim pravima namenjena mladim ženama. Projekat „Aktivne devojke za društvo jednakosti“ trajao je 2 godine i bio je podržan od Kvinne till Kvinne.

(Napomena: Pojedinačne aktivnosti u ovom projektu nisu navedene u Ženskom kalendaru).

 

Udruženje žena Peščanik kao partnerska organizacija u projektima drugih

I Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u borbi protiv nasilja prema ženama

Reč je o projektu koji realizuje Autonomni ženski centar (AŽC) u pet zemalja Jugoslavije u saradnji sa gotovo 30 nevladinih organizacija. Udruženje žena Peščanik je jedna od 6 partnerskih organizacija u Srbiji. U okviru projekta realizovana je kampanja „Potpisujem“ koja promoviše i zahteva doslednu primenu Konvencije Saveta Evropa (SE) u borbi protiv nasilja prema ženama. Kampanja je u Kruševcu i drugim gradovima Rasinskog okruga obuhvatila veći broj uličnih akcija, tribina i sastanaka sa predstavnicama/cima Centra za socijalni rad, Policijske uprave i lokalnih uprava. Na svim tim događajima, kao i u javnim i nastupima aktivistkinja u medijima promovisana je Konvencija Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Relizacija individualnih događaji na osnovu ugovora sa donatorima

II Seminar, 2-dnevni, za 20 novinarki/a iz 7 gradova, april 2014., u Vrnjačkoj Banji, o izveštavanju o rodno zasnovanom nasilju. Bilo je reči o modelima ponašanja u odnosu žrtva-nasilnik (dr pravnih nauka Zorica Mršević), o rasprostranjenosti nasilja prema ženama u Srbiji i radu institucija na njegovom suzbijanju (Jasmina Nikolić, Viktimološko društvo Srbije i Biljana Branković, nezavisna istraživačica o nasilju prema ženama), kao i primerima dobre prakse medijskog izveštavanja o ovoj vrsti nasilja (Tamara Petrović, novinarka). Realizaciju seminara podržao je Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).

III Sastanak mreže organizacija iz Srbije i Crne Gore koje podržava Kvinna till Kvinna, septembar, 2014., Vrnjačka Banja. Tokom skupa, aktivistkinje su razmenile informacije i iskustva i govorile o planovima za dalje. Govorilo se o tranzicionoj pravdi (Daša Duhaček, Centar za ženske studije), nacionalizmu i desnici (Jelena Višnjić, BeFEM), novim medijima i mizoginiji (Snježana Milivojević, Centar za ženske studije),  pomenicima i identitetima (Olga Manojlović Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije). Organizaciju sastanka, na kojem je učestvovalo oko 40 aktivistkinja, podržala je Kvinna till Kvinna.

IV Okrugli sto „Bezbednost žena – odgovornost lokalne zajednice“, u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“, realizovan je uz podršku Programa UN za razvoj i Autonomnog
ženskog centra. O obavezama države, na svim nivoima vlasti, u primeni Konvencije SE u borbi protiv nasilja prema ženama govorile su predstavice UNDP i AŽC, Vesna Jarić i Tanja Ignjatović, zamenica ombudsmana za rodnu ravnopravnost Vojvodine Danica Todorov, predstavnica Saveta za rodnu ravnopravnost Kruševca, Vesna Vesković i aktivistkinje Bibije (Slavica Vasić), Romani cikne (Snežana Živković), SOS Ženskog Centra Novi sad (Djurdjica Ćazić) i Udruženja žena Peščanik (Nada Budimović i Slavica Stanojlović).

V Okrugli sto „Feminizam antipod nacionalizma – godinu dana posle“, decembar 2014., Beograd, Centar za kulturnu
dekontaminaciju. Predstavljanje publikacije „Patrijarhat i patriotizam – uticaj nacionalizma na rodnu ravnopravnost“ (autorke Christina Washolm i Annika Hamrud) koju su objavili Kvinna till Kvinna i Fondacija EXPO. Razgovor o nacionalizmu, radikalnoj desnici i elementima fašizacije javne i političke scene u regionu i u Evropi. Govorile su Maja Stajčić, KTK, Sara Duarte, EXPO Fondacija, Nela Pamuković, Ženska mreža Hrvatske, Zlatiborka Popov Momčinović, Univerzitet Istočno Sarajevo, Jelena Višnjić, BeFEM, Staša Zajović, Žene u crnom. Prikazan je i dokumentarni film autorke Mirele Veljović, Televizija Forum, Prijepolje, o sličnom okuglom stolu održanom u Švedskoj tokom studijske posete aktivistkinja iz Srbije u novembru 2013.

 

Aktivnosti Udruženje žena Peščanik u mrežama

I Mreža žena u crnom – Održana ulična akcija „Pamtimo hrabri otpor žena Rasinskog okruga“ (protiv prisilne mobilizacije 1999.) i pokrenuta inicijativa za proglašenje Dana sećanja na taj protest…

Predstavljanje Haškog tribunala, njegova uloga i značaj… Seminar o orodnjavanju politike bezbednosti… Poseta i razgovor sa ženama na poplavljenim područjima u opštini Trstenik. Učešće u akcijama Mreže u Beogradu, Srbiji i regionu.

II Mreža žena protiv nasilja – Podržane sve inicijative, saopštenja, zahtevi, komentari i dopisi Mreže upućeni državnim organima i telima. Učešće u izradi Starteškog plana Mreže za period 2014-2017. Zajednička poseta aktivistkinjama Impuls-a iz Tutina i razmena iskustava u pružanju podrške ženama u situaciji nasilja.

III Mreža žena Rasinskog okruga – Edukacija, sastanci, posete, zagovaranje, lobiranje… Povećan broj aktivnosti u okrugu, koje se odnose na ženska prava i rodnu ravnopravnost , pokretanje inicijative za osnivanje organizacije u Varvarinu, povećan broj medijskih objava o položaju žena, 4 organizacije realizovaće zajedno (2015-2016) projekat Udruženja žena Peščanik „Rasinski okrug protiv nasilja prema ženama“ uz podršku UN Women, aktivistkinje u Trsteniku i saradnice UŽ Peščanika posle seminara u tom gradu (oktobar) inicirale osnivanje ženske odborničke mreže u skupštini opštine (decembar).

 

Događaj po događaj

JANUAR

– 17/01 Upućen zahtev SO Varvarin i Aleksandrovac za informacije o statusu Saveta za rodnu ravnopravnost.
– 25/01 Sastanak sa članicama Mreže žena RO iz Varvarina, Vesnom Jovanović, Gordanom Dimitrijević i Svetlanom Petronijević. Razgovaralo se o osnaživanju žena iz ruralnog područja.
– 24 – 26/1 Učešće na seminaru u Vrnjačkoj banji, AŽC. Razgovorаno o nastavku partnerstva na projektu „… Ka novim evropskim standardima u borbi protiv nasilja prema ženama“.

– 27/01. Učešće na sastanku na poziv CSR, rad na slučaju nasilja – konferencija.
– 30/01 Dostavljena aplikacija Norveškoj ambasadi za veće učešće žena u javnom životu.

FEBRUAR

– 7-9/02 Učešće na godišnjem sastanku Mreže žene u crnom u Banji Vrujci.
-13-14/02 Učešće na seminaru, Beograd, ISC Fond, Izgradnja mreža i koalicija.
– 14/02 Obeležavanje V day-a, u saradnji sa Alternativnim centrom za devojke, podela letaka.
– 15-16/02 Poseta NVO Impuls, Tutin, razmena iskustava u pružanju podrške ženama u situaciji nasilja.
– 20/02 Učešće na sastanku Saveta za rodnu ravnopravnost i razgovor o saradnji u oblasti ženskih ljudskih prava.
– 24/02 Učešće na sastanku Saveta za rodnu ravnopravnost u Kruševcu.Tema potpisivanje Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.
– 26/02 Konferencija za medije o projektu „Podrška ženama u nasilju“. Prisutni: Radio TV Kruševac, Televizija Jefimija, Televizija Plus, novina Grad i dopisnice/i nacionalnih medija.

– 26/02 Oglas za nove volonterke za rad na SOS telefonu, objavljen na TV Kruševac.
– 27/02 Sastanak Upravnog odbora i Skupština UŽ Peščanika. Usvojeni godišnji izveštaji.
– 28/02 Učešće na sastanku radne grupe Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike za izradu Pravilnika o minimumu standarda za rad na SOS telefonu.

MART

– 05/03 Učešće na sastanku sa predstavnicima/cama lokalne uprave o formiranju radne grupe za izradu Sporazuma o saradnji na zaštitu žrtava nasilja u porodici.
– 08/03 Ulična akcija povodom 08. marta, u Kruševcu, sa aktivistkinjama Romani cikne.
– 08/03 Ulična akcija u Aleksandrovcu, u saradnji sa organizacijom Ž kao žena i kao Župa.
– 08/03 Ženska žurka, u Aleksandrovcu.
– 15-16/03 Razgovori sa kandidatkinjama za rad na SOS telefonu, koje su se prijavile na oglas Peščanika. Obavljen razgovor sa 18 žena; doneta odluka da 14 žena prođe edukaciju.

– 20/03 Učešće na konferenciji o slučaju nasilja u porodici, u Centru za socijalni rad.
– 21/03 Učešće na seminaru o koordiniranoj akciji na suzbijanju nasilja prema ženama, facilitirale predstavnice Autonomnog ženskog centra i Centra za socijalni rad u Lazarevcu.

– 21/03 Poslat projektni predlog ambasadi USA „Unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji“.
– 27/03 Učešće na tribini o nasilju za učenice/ke srednjih škola – u organizaciji Alternativnog centra za devojke, Romani cikne i Romano Alava. Slavica Stanojlović Urošević, UŽ Peščanik govorila o radu SOS telefona i aktivnostima na suzbijanju porodičnog i partnerskog nasilja.

– 28/03 Poseta Ženskom forumu SDP u Kruševcu, na njihov poziv. Razgovor o ženskim pravima.
– 29-30/03 Prvi dvodnevni trening novih volonterki za rad na SOS telefonu. Facilitirale aktivistkinje Udruženja žena Peščanik, gošća aktivistkinja Osvit-a, Niš, Zorica Sačipović.

APRIL

– 02/04 Saopštenje za javnost o nedostacima gradskog konkursa za podršku projektima za decu i mlade.
– 03-04/04 Seminar o rodno senzitivnom izveštavanju o nasilju prema ženama – UŽ Peščanik organizovalo uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, u Vrnjačkoj Banji.
– 12 -13/04 Drugi trening za konsultantkinje na SOS telefonu, Rubin. Facilitirale Ana Bukvić i Dragana Vujović, AŽC. Teme: rad na SOS telefonu, principi, postupci, primeri, vežbe.
– 23/04 Učešće na Konferenciji o međusektorskoj saradnji u Kragujevcu, u okviru projekta koji podržavaju Caritas, REA i lokalna samouprava; organizovala NVO Oaza sigurnosti.
– 23/04 Konsultantkinje SOS telefona prisustvovale suđenju kao podrška klijentkinji, koja je uz pomoć UŽ Peščanik podnela zahtev za
izricanje mera zaštite od nasilnika.

– 23/04 Ućešće na skupu „Transparentnim finansiranjem OCD do većeg poverenja građanki i građana“ u Kruševcu. Skup organizovala Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom.

– 24-27/04 Učešće na Regionalnom sastanku Mreže Žena u crnom u Poreču. Susret za aktivistkinjama ženskih prava u Hrvatskoj i razgovor o stanju ženskih prava u regionu.

– 24/04 Dostavljen predlog Centru za socijalni rad za reviziju konferencije slučaja.
– 25/04 Učešće na Info sesiji u Beogradu o projektnim aplikacijama za Evropsku Uniju.
– 26/04 UŽ Peščanik se pridružio inicijativi nevladinih organizacija da se ne ukida Uprava za rodnu ravnopravnost.

MAJ

– 08/05 Okrugli sto o položaju žena sa invaliditetom, organizovan u saradnji sa udruženjem Iz kruga, Beograd, sala Doma sindikata,
Kruševac.

– 12/05 Učešće na seminaru AŽC o deci, dvostrukim žrtvama nasilja u porodici, Kruševac.
– 15/05 Obeležavanje 15 godina Majskih protesta u Kruševcu zajedno sa Ženama u crnom. Učestvovalo blizu 50 aktivistkinja iz Niša (Ženski Prostor i Centar za devojke), Leskovca (Žene za mir), Vlasotinca (SOS Telefon), Beograda (Žene u crnom), Trstenika, Kruševca (Alternativni centar i Peščanik). Naziv akcije „Pamtimo hrabri otpor žena Rasinskog okruga 1999.“ Medijima poslato saopštenje za javnost a Gradu Kruševcu inicijativa za proglašenje 24. maja, Dana ženskih akcija za razoružanje Danom sećanja na majske proteste.Takođe smo napravile i dokumentarni film o događaju i postavile ga na Facebook i sajt organizacije.

– 19/05 Okrugli sto o Konvenciji SE o sprečavanju i zaštiti od nasilja prema ženama i nasilja u porodici, gošća Biljana Branković, nezavisna istraživačica o problemu nasilja prema ženama, hotel Rubin. Predstavljeni rezultati istraživanja o rasprostranjenosti nasilja prema ženama.

-23/05 U glavnoj ulici u Kruševcu, postavljen transparent sa brojem i radnim vremenom SOS telefona za žene u situaciji nasilja. Lokalna uprava odobrila besplatno zauzimanje javnog prostora, a radnici EPS-a pomogli da postavimo transparent, bez nadoknade.

– 24/05 Seminar „Orodnjavanje ljudske bezbednosti – Ka feminističkoj bezbednosti“, učestvovale 22 žene. Facilitirale Nada Kostić, UŽ Peščanik i Snežana Obrenović, Fenomena.
– 28-30/05 Učešće na prvom seminaru o bezbednosnim politikama, Zlatibor, u organizaciji Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
– 30/05 Radionica za konsultantkinje na SOS telefonu (facilitirala Snežana Jakovljević, UŽ Peščanik).

JUNI

– 03/06 Ulična akcija – informisanje građana i građanki o radu SOS telefona, postupanju institucija u slučajevima nasilja, kampanji „Potpisujem“ i podela letaka.
– 07-10/06 Učešće 8 aktivistkinja UŽ Peščanik na skupu Mreže žena protiv nasilja i na protestu Mreže žena u crnom u Nišu.
– 15-18/06 Učešće na festivalu ženskih prava i prijateljstva u Tutinu, u organizaciji Impulsa.

– 20/06 Seminar u Kruševcu, u okviru projekta „Ženski informativno edukativni centar“ za žene iz Saveta samostalnog sindikata za Rasinski okrug, učestvovalo oko 30 žena, facilitirale Snežana Jakovljević, Slavica Stanojlović Urošević , Nadežda Budimović. Teme : rod i pol, feminizam, Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti, žene i politika.

– 21/06 Seminar u Latkovcu, u saradnji sa organizacijom Ž kao žena i kao Župa o nasilju prema ženama, facilitirale Slavica Stanojlović, Milkana Pavlović i Nadežda Budimović.

– 23-25/06 Učešće na drugom seminaru o bezbednosnim politikama, Vrnjačka Banja, u organizaciji Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

– 24-27/06 Učešće na regionalnoj konferenciji aktivistkinja ženskih prava, Drač, Albanija. Snežana Jakovljević facilitirala jednu od radionica: o učešću žena u javnom i političkom životu. Ukupan broj učesnica na Konferenciji bio je oko 100.

– 27/06 Srećan Dan ponosa – Ulična akcija u cilju skretanje pažnje na prava LGBTI osoba, učestvovalo desetak aktivistkinja, ispred Doma omladine.

JULI

– 01-04/07 Učešće Snežane Jakovljević na političkom događaju „Almedalen“ na Gotlandu, Švedska, na dva panela, o nacionalizmu i feminizmu i učešću žena u izgradnji mira.

– Dostavljeni posteri i lifleti o radu SOS telefona u Kruševcu i kampanji „Potpisujem“ Policijskoj upravi, Centru za socijalni rad, Domu zdravlja, Školskoj upravi, Ginekološkom Dispanzeru, Bolnici, Tužilaštvu i sudu u Kruševcu sa molbom da ih učine vidljivim javnosti.

– 05/07 Radionica osnaživanja za konsultantkinje na SOS telefonu, „Nežno prema sebi, nežno prema tebi“ facilitirala Lepa Mladjenović – feministička i LGBT aktivistkinja, psihološkinja.

– 07-10/07 Učešće na radionici u organizaciji Mreže žena protiv nasilja. Strateški za period 2014-2016. Facilitirala Nježa Mrše. Učestvovalo oko 15 žena iz desetak organizacija, Zlatibor.
– 12/07 U Ćićevcu ulična akciju „Ne zatvaraj oči pred nasiljem“. Podeljeni flajeri sa obaveštenjima o SOS-u, postavljeni posteri u okviru kampanje „Potpisujem“.
– 12/07 U Varvarinu ulična akcija sa podelom lifleta protiv nasilja prema ženama.
– 15/07 Okrugli sto o ulozi i nadležnostima Zaštitnika građana u zaštiti ljudskih prava, gostovao zamenik zaštitnice građana i građanki Kruševca, Nemanja Moskovljević. Prisustvovalo oko 40 osoba, predstavnika/ca medija, Zdravstvenog centra, tužilaštva, policije, Centra za socijalni rad i lokalne uprave. Podeljen materijal i sprovedeno potpisivanje postera u kampanji „Potpisujem“.

– 15/07 Seminar o rodno senzitivnom izveštavanju. Facilitirala Zorica Mršević, dr pravnih nauka. Prisustvovale 22 osobe, mahom novinarke i novinari lokalnih medijskih kuća.

– 28/07 Održana radionica o položaju žena sa invaliditetom; radioničarka Dragana Vlašković, direktorka Foruma mladih sa invaliditetom, Trstenik. Ova radionica bila je deo obuke novih konsultantkinja na SOS telefonu. Prisutno 11 aktivistkinja. Takođe, govorilo se o primeni Konvencije SE i novim mogućnostima zaštite žena koje ona donosi.

– 29/07 Radionica o pružanju pravne pomoći ženama u situaciji nasilja, u okviru obuke novih konsultantkinja na SOS telefonu, radioničarka Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra.

AVGUST

– Snežana Jakovljević napisala i poslala tekst o Almedalenu, Švedska na mail listu Ženska posla, Facebook i sajt Udruženja žena Peščanik.

– 16/08 objavljen 1. deo teksta o Almedalenu u nedeljniku Grad. Tekst se objavljuje u formi feljtona a druga dva nastavka biće objavljena u septembarskim brojevima novine.
– 19/08 Prezentacija rezultata projekta „Podrška ženema u situaciji nasilja u porodici“. Govorile Slavica Stanojlović, koordinatorka projekta, Milkana Pavlović, asistentkinja i Milica Petrović (SOS konsultantkinja, Romani cikna). Najznačajniji rezultat projekta je ponovo uspostavljanje rada SOS telefona i nastavak rada i po završetku realizacije projekta. Na prezentaciji je rečeno i da se tokom trajanja projekta, za podršku javilo 3 puta više žena iz Rasinskog okruga nego pre projekta.

SEPTEMBAR

– 06-08/09 Učešće na godišnjem sastanku Mreže Žena u crnom, Vrnjačka Banja. Ana Miškovski Kajevska govorila o feminizmu i nacionalizmu, Marta Korea o „Tri gvineje“ (delo Virdžinije Vulf) i Ženama u crnom, prikazan film Jelene Bogavac, „Država“.

– 10-12/09 Učešće na 3. seminaru o bezbednosnim politikama, Zlatibor, Beogradski centar za bezbednosnu politiku.

– 16-19/09 Udruženje žena Peščanik organizovalo sastanak Mreže partnerskih organizacija Kvinne till Kvinne u Srbiji. Učestvovalo oko 40 aktivistkinja. Vrnjačka Banja.

– 18/09 Konferencija za štampu, predstavljanje projekta „Osnaživanje seoskih i romskih žena za suprotstavljanje nasilju“. Govorile Zvezdana Budimović Savković i Snežana Jakovljević (o projektu), Jasmina Todorović (o položaju Romkinja), Slavica Stanojlović (ostale aktivnosti UŽ Peščanik). Hotel Rubin, prisutni predstavnice/i: RTV Kruševac, Grad, Televizije Jefimija, Televizije Plus, dopisnice Večernjih novosti i Agencije Beta.

– 24/09 U naselju Marko Orlović, u saradnji sa Romani ciknom održana tribina o nasilju prema ženama. Govorile: Vesna Vesković (Savet za rodnu ravnopravnost), Irena Zarić (CSR), Milena Glišović i Marijana Stefanović (Policija) i Zvezdana Budimović (Peščanik). Predstavljene nadležnosti institucija/tela koja se bave nasiljem, kao i prava i mogućnosti koje žene u situaciji nasilja imaju.

– 26/09 Završena i poslata projektna aplikacija za UN Women Trust Fund.

– 28/09 Učešće u šetnji, na Paradi ponosa, Beograd.
– 29-30/09 Učešće na seminaru o mirovnom novinarstvu, facilitirali Pernila Larsen, Švedska i Jake Lynch, Australija. Organizator IPAK centar, oko 15 učesnika/ca.
– 30/09 Okrugli sto „Žene, mir, bezbednost – Haški tribunal – svedokinje pravde“, gostovanje Staše Zajević i Morgijane Brejding, predstavnice Haškog tribunala za Srbiju. Diskusija o ulozi i radu Tribunala. Jedna od najvažnijih uloga je da je prvi put doneta presuda za silovanje kao ratni zločin u istoriji međun arodnog sudstva. Okrugli sto je organizovan u saradnji Mreže Žena u crnom, Alternativnog centra za devojke i UŽ Peščanik. Učestvovalo oko 40 osoba, među njima i nekoliko aktivistkinja iz Trstenika i jedna iz Kraljeva. Hotel Rubin, Kruševac.

– 30/09 Poslata projektna aplikacija na konkurs koji je raspisala Fondacija pisaca/teljica i novinara/ki JWF – Peace projects.

ОKTOBAR

– 05/10 Odlazak na Topčider na obeležavanje godišnjice pogibije gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, stajanje ispred kasarne, povratak u Beograd, stajanje na Trgu Republike, odlazak u Belu reku u posetu porodici Jakovljević.

-11/10 Ulična akcija u naselju Bela Voda sa pozivanjem žena da učestvuju na predstojećoj tribini o nasilju prema ženama. Održano tokom manifestacije „Susreti sela“.

– 14/10 Učešće na seminaru o indeksu rodne jednakosti, Beograd, seminar držale predstavnice Evropskog instituta za rodnu jednakost. U prvom delu oko 50 učesnika/ca iz instutucija i NVO sektora. Drugi deo seminara bio je predviđen za statističare i statističarke.

– 15/10 Ulična akcija, Kobilje, sa pozivanjem žena da učestvuju na tribini, poseta školi u Kobilju, prodavnicama i pozivanje žena.
– 16/10 Projekcija filma „Topčider – pogibija gardista“ i predstavljanje knjige Bojana Tončića. Zvezdana Budimović Savković i Milkana Pavlović govorile o knjizi. Posle toga prikazan film o zločinu u Topčideru koji su napravile Žene u crnom. Prostor Udruženja žena Peščanik.

– 17/10 Seminar o ženskim pravima Brus, facilitirale Nadežda Budimović, Slavica Stanojlović i Snežana Jakovljević. Teme: žensko organizovanje, borba za pravo glasa, Evropska Unija, Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti, uloga i značaj osnivanja Saveta za rodnu ravnopravnost. Učestvovalo 20 žena, uglavnom iz lokalne uprave i institucija. Učesnice su pozdravili zamenik predsednika opštine Jeftimije Miladinović, pomoćnica predsednika Radica Krpić i zamenik predsednice SO Zoran Gavrilović.

– 18/10 Tribina o nasilju, Bela voda. Govorile Slavica Stanojlović i Biserka Rajković, SOS telefon, Irena Zarić, CSR, predstavnice Policijske uprave Milena Glišović i Marijana Stefanović i Jelena Milanović, Savet za rodnu ravnopravnost. Učestvovalo oko dvadesetak žena, a aktivnost realizovana u Domu kulture.

– 23/10 Tribina o nasilju prema ženama, sela Kobilje i Golovode. Govorile predstavnice CSR, Saveta za rodnu ravnopravnost, Policijska uprave i UŽ Peščanika, Milkana Pavlović i Nina Cuckić Kocić.

– 25/10 Seminar o ženskim pravima, Trstenik. Organizatorka Sofija Pantelić, Savet za rodnu ravnopravnost. Učestvovale žene iz različitih političkih stranaka i 5 od 7 članica Saveta za rodnu ravnopravnost. Seminar održan u sali Gradskog veća Skupštine opštine. Facilitirale Slavica Stanojlović, Nadežda Budimović i Snežana Jakovljević. Tema: žensko organizovanje, Evropska Unija i evropsko zakonodavstvo u zaštiti ženskih prava.

– 31/10-02/11 Učešće na skupu Ženska platforma Palić 2014. Bilo je oko 100 žena iz NVO, političarke, stručnjakinje…

NOVEMBAR

– 03/11 Učešće na Drugoj Konferenciji Ženske parlamentarne mreže, Beograd.

– 03-07/11 Učešće u studijskom putovanju, Zvezdana Budimović Savković putovala u Švedsku, u organizaciji OEBS-a. Poseta Ministarstvu odbrane i Ministarstvu unutrašnjih poslova i razgovor o učešću žena u sektoru bezbednosti.

– 07/11 Učešće na konferenciji o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju nasilja prema ženama i u porodici.
– 07/11 Okrugli sto: Ekonomski položaj žena u Rasinskom okrugu. Gošća Zorica Savić Nikolić, predsednica Ženske sekcije Veća samostalnog sindikata za RO. 27 osoba… Hotel Rubin.
– 09/11 Tribina u naselju Donji Stepoš o nasilju prema ženama. Govorile predstavnice Centra za socijalni rad, Policijske uprave, Saveta za rodnu ravnopravnost i Udruženja žena Peščanik, Dana Jovanović i Slađana Anđelković.

– 09-14/11 Studijsko putovanje Snežane Jakovljević u Brisel sa ženama iz drugih zemalja na Balkanu – zagovarački proces u Evropskoj Uniji, susret sa parlamentarcima/kama iz Švedske, Holandije i drugih zemalja, sa Komitetom za spoljne poslove, sa izvestiteljkom za Srbiju…

– 13/11 Učešće na seminaru u Beogradu o SOS telefonu, gošće konsultantkinje i aktivistkinje protiv nasilja prema ženama iz Velike Britanije.
– 14/11 Učešće na seminaru u organizaciji Policijske uprave Kruševac, projekat „Ako ste žrtva niste sami“. Facilitatorke iz AŽC; konferencija slučaja i koordinirana akcija.

– 16-19/11 Učešće na WAVE Konferenciji u Beču – Slavica Stanojlović i Snežana Jakovljević. Tema je bila budućnost podrške ženama u situaciji nasilja u porodici u vremenima ekonomske i političke krize. Takođe smo učestvovale na radionicama: o inicijativi za uvođenje evropskog SOS tele fona, Evropskom zakonodavstvu u zaštiti od rodno zasnovanog nasilja u porodici i o situaciji u kojoj se nalaze braniteljke ženskih prava u nestabilnim političkim uslovima: Ukrajina i Mađarska. Ukupan broj učesnica bio je oko 200 – 250.

– 18/11 Učešće na okruglom stolu „Ako ste žrtva niste sami“, u organizaciji Policijske uprave. Milkana Pavlović, UŽ Peščanik govorila o Konvenciji SE o zaštiti od nasilja.

– 18/11 Učešće na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava Skupštine Srbije u Vrnjačkoj banji.
– 19/11 Ulična akcija podela lifleta o nasilju prema ženama i pozivanje žena na tribinu u selu Mačkovac.
– 24/11 Tribina u selu Mačkovac o zaštiti od nasilja prema ženama i u porodici. Govorile predstavnice CSR, Policijske uprave, Saveta za rodnu ravnopravnost i UŽ Peščanik.

-24/11 U Kruševcu potpisan Sporazum o saradnji u sprovođenju zaštite žrtava nasilja u porodici i žena u partnerskim odnosima na području Grada Kruševca, između nadležnih ustanova i drugih organizacija. UŽ Peščanik je jedna od organizacija potpisnica Sporazuma.

– 25/11 Podela letaka u naselju Panjevac i pozivanje žena da dođu na tribinu o nasilju.
– 25/11 Učešće na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava Skupštine Srbije, Beograd.
– 27/11 Tribina u naselju Panjevac u saradnji sa organizacijom Romani cikna. Učestvovalo više od 20 žena koje su došle sa decom. Govorile predstavnice Centra za socijalni rad, Policijske uprave, Saveta za rodnu ravnopravnost, Romani cikne, Udruženja žena Peščanik.

DECEMBAR

– Izrada fotografija kao prateća aktivnost tribina u seoskim naseljima –

Tokom projekta, Dimitrije Petković je na ideju UŽ Peščanik pravio fotografije žena na selu, na kraju smo izložili 33 fotografije u Kruševačkom pozorištu. Izložba je u prisustvu i uz reč autora otvorena na javnom predstavljanju projekta „Osnaživanje seoskih i romskih žena u Srbiji“.

– 03/12 Učešće u predstavljanju istraživanja o LGBTI polulaciji, u prostorijama ACDC.
– 05/12 Javno predstavljanje rezultata projekta „Osnaživanje romskih i seoskih žena za suprotstavljanje nasilju“, Kruševačko pozorište, govorile predstavnice Peščanika, Romani cikne i partnerskih institucija: Centar za socijalni rad, Policijska uprava, Savet za rodnu ravnopravnost. Istovremeno otvorena izložba slika Dimitrija Petkovića o prizorima iz života seoskih žena. Naziv izložbe „U polju, u dvorištu…“ Učestvovalo više od 35 osoba.

– 05-06/12 Učešće na seminaru „Snaga saradnje“, UN Women, Beograd. Organizacija Centar za podršku ženama Kikinda.
– 08/12 … Nakon završetka trodnevne izložbe fotografija u pozorištu, izložba je preseljena na Facebook i sajt UŽ Peščanik tako da se, s vremena na vreme, postavi po jedna fotografija na Facebook, a zatim preseli na sajt, sve dok se ne formira stalna internet postavka.

– 08/12 Okrugli sto o nasilju prema ženama u sklopu „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“, uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i kampanje „Potpisujem“ (Autonomni ženski centar). Učestvovalo blizu 50 osoba iz Rasinskog okruga.

– 10/12 Učešće na sednici Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Srbije, predstavljen predlog novog zakona o rodnoj ravnopravnosti.
– 10/12 Učešće na tribini o nasilju prema ženama, Skupština grada Kruševca.
– 12/12 Seminar u Ćićevcu o nasilju prema ženama – Učestvovalo 10 žena, među njima i članica Gradskog veća i 2 policajke, prostor opštinske skupštine.

– 16/12 Okrugli sto „Feminizam kao antipod nacionalizma“, Centar za kulturnu dekontaminaciju. Učerstvovale ženske grupe, oko 40 žena, u prvom delu bila je i Dagmar Shulc, režiserka i feministkinja koja je u
Beogradu bila radi promocije filma o Odri Lord.
-22-23/12 Seminar za osnaživanje aktivistkinja, saradnica i prijateljica Peščanika: Žene, mir, bezbednost; Emotivna pismenost.

– 28/12 Novogodišnja ženska žurka.

– 29/12 Sastanak sa aktivistkinjama Varvarina, žensko organizovanje, mogućnosti osnivanja ženske organizacije, evociranje sećanja na dragu saradnicu UŽ Peščanik, Vesnu Jovanović.

Akronimi:
RO – Rasinski okrug
KtK – Kvinna till Kvinna
MRZSP – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike UŽ Peščanik – Udruženje žena Peščanik
ACDC – Alternativni centar za devojke
AŽC – Autonomni ženski centar
SE – Savet Evrope
UNDP – Program Ujedinjenih nacija za razvoj SO – Skupština opštine
CSR – Centar za socijalni rad

Scroll