Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Pregled aktivnosti u 2016.

19. avgusta 2019.

Udruženje žena Peščanik osnovano je 2000. u Kruševcu. Misija organizacije je osnaživanje žena i zagovaranje za unapredjenje njihovog položaja. Prvi projekat udruženja bio je „Glasnije“, realizovan uz podršku Fonda za otvoreno društvo 2001. godine. Uz podršku švedske donatorske organizacije Kvinna till Kvinne, 2003. osnivamo Ženski informativno edukativni centar. U periodu od 2003. do 2009., jedna smo od 3 partnerske NVO Norveškoj narodnoj pomoći u Srbiji, u projektu „Žene to mogu“ i koordiniramo rad na povećanju rodne osetljivosti u izveštavanju lokalnih medija. 2009. osnivamo SOS telefon za pomoć ženama žrtvama nasilja u porodici i / ili u partnerskim odnosima, a 2010. iniciramo osnivanje Mreže žena Rasinskog okruga za ženska prava. Peščanik je, takodje, član Mreže Žene protiv nasilja i Mreže Žene u crnom.

Ovaj izveštaj sadrži: I) Pregled i kraći opis realizovanih projekata Udruženja žena Peščanik u 2016. i II) Hronološki pregled aktivnosti, projektnih i vanprojektnih, koje su tokom prošle godine realizovale i / ili u kojima su učestvovale aktivistkinje Peščanika.

I Pregled i opis realizovanih projekata

Samostalni projekti:
– „Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja“ (2015-2016), uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za eliminisanje nasilja prema ženama
– „Ženski info-edukativni centar“ (2015-2018), uz podršku OAK Fondacije
– “Mapiranje ženske bezbednosti u Rasinskom orkugu“ (01. septembar 2016. – 31. mart 2017.), uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji
– „Žene u Rasinskom okrugu za život bez nasilja“ – Ka unapredjenoj saradnji lokalnih aktera u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“ (septembar 2016. – decembar 2017.) uz podršku Fondacije Kvinna till Kvinna

Partnerstvo u projektima drugih organizacija:
– „Udruženim naporima ka novim evropskim standardima u borbi protiv nasilja prema ženama“, koji koordinira Autonomni ženski centar, Beograd, uz podršku Evropske Unije
– „Ustani za one koje više ne mogu da govore“ – Ka efikasnijem utvrdjivanju bezbednosnih rizika u cilju sprečavanja femicida“. Koordinator Autonomni ženski centar, uz podršku Evropske Unije

Aktivistkinje Peščanika su tokom 2016. realizovale i niz vanprojektnih aktivnosti na zagovaranju poštovanja ljudskih prava, učestvovale u aktivnostima drugih organizacija i u izradi strateških dokumenata za unapređenje ženskih prava na nacionalnom i lokalnom nivou, uključujući i pregovore za osnivanje nacionalne SOS linije za žene sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja.

Ukupni troškovi Udruženja žena Peščanik u 2016. bili su 11 469 000 dinara.
Pomenuta suma obuhvata bruto plate za 3 zaposlene osobe sa punim radnim vremenom i 1 osobu zaposlenu na pola radnog vremena, bruto autorske i honorare po ugovoru o delu za realizaciju seminara, radionica, treninga, istraživanja…, troškove rentiranja kancelarije, usluge na osnovu ugovora (spavanje, hrana, smeštaj učesnica seminara, treninga, radionica i sastanaka, spoljašnja evaluacija projekata, revizija…), putne, kancelarijske, PTT, troškove nabavke opreme i druge materijalne troškove.
Kroz poreze i doprinose na plate i honorare, država je od UŽ Peščanik u 2016. dobila 1 870 000 din.

Tim UŽ Peščanik čine 4 stalno zaposlene žene i 9 volonterki na SOS telefonu.

„Lokalne zajednice u centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja“
(2015-2016)

Projekat, koji je podržao Fond Ujedinjenih nacija za eliminisanje nasilja prema ženama, realizovale smo u partnerstvu sa NVO Romani cikna, Kruševac, Ž kao žena, Aleksandrovac, Forum mladih sa invaliditetom, Trstenik i neformalnim ženskim grupama, u Ćićevcu, Varvarinu i Brusu, kao i Mrežom žena Rasinskog okruga i Mrežom Žene protiv nasilja. Cilj projekta je unapredjenje bezbednosti žena koje su preživele partnersko i / ili porodično nasilje.
Rezultat pomenutog partnerstva nakon završetka projekta su, izmedju ostalog, dva nova servisa podrške ženama koje trpe nasilje i uvodjenje podrške na romskom jeziku na SOS telefonu, u saradnji sa Romani ciknom. Broj radnih sati servisa za podršku povećan je 2 puta u odnosu na 2014. – od 15 na 31 sat nedeljno; 23 sata dežurstva na SOS telefonu i 8 sati u 2 servisa podrške.

Radno vreme SOS servisa u Rasinskom okrugu
SOS telefon UŽ Peščanik: Ponedeljak – Petak, 10.00 – 14.00; Subota, 11.00 – 14.00
SOS podrška u Romani cikni: Sreda, 14.00-18.00
SOS podrška u organizaciji Ž kao žena i kao Župa: Petak, 10.00 – 14.00

Broj SOS telefona je 066 006606

U periodu 2015-2016., SOS podršku zatražilo je 227 žena. Sto četrdeset šest žena (146) je pozvalo SOS telefon, 25 žena obratilo se Romani cikni, 45 organizaciji Ž kao žena i 11 Forumu mladih sa invaliditetom (servis je radio samo u 2015. i podaci su za tu godinu).
Organizovale smo 5 treninga o postupanju u slučajevima nasilja prema ženama za 102 predstavnika/ce Policijske uprave, Centra za socijalnu zaštitu, zdravstvenih ustanova, lokalnih uprava i medijske poslenike/ce u Rasinskom okrugu, kao i 6 panela o standardima u zaštiti od nasilja prema ženama, sa 144 učesnika/ca. Posvetile smo pažnju unapredjenju rada konsultantkinja na SOS telefonu i u servisima podrške i organizovale radionice o različitim aspektima problema nasilja prema ženama uključujući i nasilje prema višestruko diskriminisanim ženama (Romkinje, seoske i žene sa invaliditetom) i učestvale u aktivnostima drugih ženskih grupa u okviru Mreže Žene protiv nasilja.

Konferencija „Lokalne zajednice protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama“
Vrnjačka Banja, 16. decembar 2016.

Zaključci i preporuke:
– Važna je implementacija novih zakona na suzbijanju nasilja prema ženama, zato što pre treba odrediti dobre indikatore za evaluaciju i uvažiti rezultate i nalaze početnih evaluacija
– Neophodno je povećati ukupno znanje zajednice, na svim nivoima, o nasilju prema ženama
– Potrebno je jačati sistem lične odgovornosti u sistemu zaštite od nasilja u porodici
– Potrebno je jačati saradnju među različitim akterima na suzbijanju nasilja prema ženama i u porodici
– Neophodno je prepoznati važnost uloge specijalizovanih servisa za žene koje su preživele nasilje u porodici
– Neophodno je raditi na smanjenju diskrimincije žena i svih marginalizovanih grupa
– Neophodno je prepoznati u javnim politikama i budžetima žene kao najčešće žrtve nasilja u porodici
– Unaprediti dostupnost i pristupačnost usluga ženama, posebno višestruko diskriminisanim ženama
– Obezbediti stabilne izvore finansiranja specijalizovanih usluga za žene koje su preživele nasilje
– Neophodno je raditi na prevenciji nasilja u partnerskim odnosima i u porodici, od najranijeg uzrasta

„Mapiranje bezbednosti žena u Rasinskom okrugu“
(01. septembar 2016. – 31. mart 2017.)

Projekat „Mapiranje bezbednosti žena u Rasinskom okrugu“ posvećen je promociji Rezolucije UN 1325 – Žene, mir, bezbednost“ i Nacionalnog akcionog plana za njenu implementaciju u cilju povećanja spremnosti lokalnih zvaničnika/ca da se bave pitanjima bezbednosti žena.
Projekat sprovodimo uz podršku Misije OEBS za Srbiju i zasnovan je na rezultatima projekta „Bezbedne žene – Bezbedna zajednica“ realizovanog 2015., takodje uz podršku Misije OEBS-a. Neki od rezultata pomenutog projekta bili su: definisani prioriteti žena na 6 sastanaka sa 117 učesnica, edukovano 54 zvaničnika/ce o ženskim pravima, povećan nivo informisanosti javnosti putem distribucije 2000 lifleta na 6 uličnih akcija, osnovano telo za rodnu ravnopravnost u Ćićevcu, opštine Trstenik i Brus potpisale su Evropsku povelju o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou, usvojen lokalni akcioni plan za unapredjenje položaja žena u Ćićevcu i Kruševcu…
Projekat „Mapiranje bezbednosti žena u Rasinskom okrugu“ predstavlja nastavak rada na unapredjenju bezbednosti žena. U vezi sa tim, u Varvarinu je u toku razmatranje mogućnosti za obezbedjivanje ginekoloških i psiholoških pregleda u Domu zdravlja, a u Brusu je Udruženje žena Kaliopa zatražilo prostor za rad od lokalne uprave. Očekujemo da se u Ćićevcu razmotri potpisivanje Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti. U okviru projekta u 2016. održale smo 4 sastanka sa najmanje 70 žena (Varvarin, Ćićevac, Trstenik i Brus) 4 seminara za blizu 40 zvaničnika/ca u navedenim gradovima i toliko okruglih stolova na kojima su razmotreni konkretni koraci koje bi trebalo preduzeti na unapređenju bezbednosti žena. Na kraju projekta, Peščanik će izraditi mapu ženskih prava u Rasinskom okrugu, odnosno uporedni pregled postojećih dokumenata, institucija i mera koje doprinose povećanju bezbednosti žena u gradovima okruga.

„Ženski informativno edukativni centar“ (2015 – 2018)

Centar je osnovan uz podršku OAK Fondacije, kao mesto okupljanja aktivistkinja iz ovog dela Srbije u cilju razmene informacija, mišljenja i iskustava. U okviru projekta, organizovale smo trening za članice Mreže žena Rasinskog okruga o upravljanju rizicima i o komunikaciji i omogućile jednom broju aktivistkinja da učestvuje na seminaru Mreže Žene protiv nasilja o obraćanju nezavisnim državnim organima za ispitivanje rada i postupanja službenika i institucija u slučajevima femicida, odnosno ubistava žena u porodičnom i / ili partnerskom nasilju. Napominjemo da su tokom 2016. u kontekstu porodično-partnerskog nasilja u Srbiji ubijene najmanje 33 žene, a da je tokom poslednjih deset godina u našoj zemlji život izgubilo najmanje 327 žena samo zato što su žene.
SOS telefon i servisi podrške u NVO Romani cikna i Ž kao žene i kao Župa rade zahvaljujući finansijskoj podršci OAK Fondacije.
U okviru projekta, značajnu pažnju posvećujemo jačanju Mreže žena Rasinskog okruga za ženska prava. Krajem maja 2016. održale smo sastanak, na kojem su razmenjena mišljenja i stavovi članica o aktivnostima, odnosima i procedurama u Mreži. Mreža danas ima Pravilnik o radu, definisane principe i vrednosti i koordinirajuću organizaciju za naredne 2 godine. Tokom 2016. u svih 6 gradova okruga, blizu 100 aktivistkinja je različitim akcijama: sastanci, seminari, radionice, ulični dogadjaji, distribucija informativnog materijala, performansi… obeležilo 8. mart – Međunarodni dan žena i 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja prema ženama.
Krajem maja 2016., realizovale smo akciju prikupljanja sredstava od „malih“ donatora i donatorki. U pripremanju i izvodjenju akcije učestvovale su aktivistkinje Peščanika i Romani cikne. Naziv akcije bio je „Zagrizi za žene žrtve nasilja“, a reč je o žurki koja je organizovana u jednom od kruševačkih kafića. U akciji je učestvovalo oko 70 građanki i građana.
TRAG Fondacija kao koordinatorska organizacija podrške ženskim grupama koju obezbedjuje OAK Fondacija realizovala je različite vrste edukacija za jačanje kapaciteta organizacija koje sprovode projekte uključujući i trening o prikupljanju sredstava u julu u Crnoj Gori.

„Žene u Rasinskom okrugu za život bez nasilja“
(01. septembar 2016. – 31. decembar 2017)

Cilj projekta je unapredjena zaštita žena od nasilja u porodici i u partnerskim odnosima. Projekat je komplementaran sa drugim projektima i aktivnostima koje realizujemo u vezi sa zaštitom žena od nasilja i zagovarаnjem za veću „prilježnost“ zvaničnika/ca u rešavanju ovog problema („due diligence“, kako stoji u Konvenciji Saveta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i u porodici, koju je Srbija ratifikovala 2013., a primenjuje je od avgusta 2014.).
Projekat povećava kapacitete UŽ Peščanik za odgovore na izazove koje imamo u radu sa institucionalim i predstavnicima lokalnih uprava u Rasinskom okrugu. U tom cilju planirale smo najmanje 12 susreta sa zvaničnicima/cama, od čega smo tokom 2016. realizovale 4 – u Trsteniku, Varvarinu, Ćićevcu i Aleksandrovcu. Takođe, nameravamo da održimo 12 radionica za najmanje 130 pripadnica višestruko marginalizovanih grupa, Romkinje, seoske i žene sa invaliditetom, na kojima bismo ih informisale o vrstama uslugama i podršci koje mogu dobiti na SOS telefonu i u servisima podrške. Jednu radionicu smo realizovale tokom 2016. u naselju Stalać, opština Ćićevac za 14 žena. Tokom projekta planirale smo uvodjenje zastupanja žena koje su preživele nasilje u porodici na sudu i osnivanje grupa samopomoći za žene koje su korisnice SOS telefona i servisa podrške u Romani cikni i organizaciji Ž kao žena i kao Župa.
Projekat podrazumeva i podsticanje ženskog samoorganizovanja na ovom području. Udruženje žena Peščanik osnovano je 2000. kao prva ženska grupa u Rasinskom okrugu. Danas u okrugu ima 5 ženskih organizacija, a 3 su osnovane na inicijativu i / ili uz podršku Peščanika: Ž kao žena i kao Župa u Aleksandrovcu, Alternativni centar za devojke, Kruševac i Udruženje žena Kaliopa, Brus. Naš cilj je da u svakom gradu okruga postoji bar jedna ženska grupa koja će zagovarati unapredjenje položaja žena i ženskih prava. Osim svakodnevnih kontakata sa saradnicama u okrugu, aktivistkinje Peščanika su, zahvaljujući podršci Kvinna till Kvinna Fondacije u 2016. učestvovale na Konferenciji Mreže žena Evrope protiv nasilja prema ženama (WAVE) u Berlinu, Nemačka, koja je bila posvećana 5. godišnjici Istanbulske konvencije.

Partnerstvo na projektu „Udruženim snagama – Ka novim evropskim standardima
u borbi protiv nasilja prema ženama“, 2013-2016

UŽ Peščanik je bila jedna od 6 partnerskih grupa u Srbiji u implementaciji projekta „Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u borbi protiv nasilja prema ženama“, koji je koordinirao Autonomni ženski centar Beograd i koji je realizovan i u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Makedoniji. Partner na projektu bila je i Mreža Žene Evrope protiv nasilja prema ženama (WAVE).
Istraživanja koja su obavile partnerske organizacije u Srbiji pokazala su da lokalne uprave čine vrlo malo na primeni Istanbulske Konvencije. Sredstva za zbrinjavanje žena koje su u situaciji nasilja su distribuirana isključivo institucijama (primer Kruševca). Naš je stav da postoje izvesni pomaci u reagovanju institucija u slučajevima nasilja prema ženama, ali je to još uvek daleko od poželjnog i Istanbulskom konvencijom i domaćim zakonima propisanog nivoa zaštite, što potvrdjuje i broj ubijenih žena u porodičnom i / ili partnerskom nasilju – najmanje 33 u 2015., i najmanje 32 u 2016.
Kampanja „Potpisujem“ (primenu Istanbulske konvencije) realizovana u okviru projekta bila je veoma zapažena i izazvala značajnu reakciju javnosti u zemljama u kojima je sprovedena.

Partnerstvo na projektu „Ustani za one koje više ne mogu da govore – Ka efikasnijem utvrdjivanju bezbednosnih rizika u cilju sprečavanja femicida“ (2016-2018.)

Cilj projekta je doprinos fundamentalnom pravu žena na život i prevencija femicida putem identifikovanja sigurnosnih rizika za žene i efikasnije zaštite žena od muškog nasilja. U okviru projekta, UŽ Peščanik ima odgovornost za organizovanje treninga za medije o izveštavanju o nasilju prema ženama i u porodici, organizovanje radionica za osnaživanje korisnica SOS podrške i obezbedjivanje pravne podrške i zastupanja u odredjenom broju slučajeva nasilja u porodici.
Do sada smo organizovale trening za medijske kuće u Pčinjskom okrugu (Vlasinsko jezero, septembar 2016.), 3 radionice za korisnice SOS podrške, u Kruševcu, Beogradu i Leskovcu i uputile dopis Ombudsmanu da ispita postupanje nadležnih službenika/ca u slučaju femicida koji se dogodio u Kruševcu, februara 2016. U dogovoru sa koordinirajućom organizacijom projekta, Autonomni ženski centar, Udruženje žena Peščanik učestvuje i u oganizovanju i realizaciji i drugih aktivnosti u projektu, koje doprinose jačanju kapaciteta i saradnje među organizacijama u Srbiji na pružanju podrške ženama koje trpe nasilje i zagovaranju za promene politika.

Aktivnosti u okviru Mreže Žene protiv nasilja

Mreža Žene protiv nasilja je koalicija 27 ženskih grupa koje pružaju podršku ženama koje su preživele muško nasilje (www.zeneprotivnasilja.org). U okviru Mreže, učestvovale smo u istraživanju o medijskom izveštavanju o problemu nasilja prema ženama. Organizovale smo trening za medijske profesionalce/ke u Rasinskom okrugu o izveštavanju o nasilju prema ženama. Članice Koordinacionog odbora Mreže učestvovale su aktivnostima UŽ Peščanik; istovremeno, Peščanik se odazivao pozivima na skupove i aktivnosti koje je organizovala Mreža uključujući i učešće u radnoj grupi Vlade Srbije za izradu minimuma standarda za rad specijalizovane usluge SOS telefona za žene koje su preživele nasilje u porodici.

Mreža Žena u crnom

Tokom 2016. učestvovale smo u obeležavanju godišnjice ubistva dvojice vojnika, Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u Topčideru (za koje, ni posle 15 godina, niko nije osudjen), obeležavanju 21 godišnjice genocida u Srebrenici 1995. (ulična akcija, performans, okrugli sto i paljenje sveća ispred Predsedništva Srbije). Za aktivistkinje Rasinskog okruga organizovale smo projekciju dokumentarnog filma o Srebrenici. Učestvovale smo u obeležavanju godišnjica ratnih zločina, između ostalih u Vukovaru, otmice putnika u Štrpcu, kao i važnih datuma u ženskoj istoriji.

Tokom 2016…

… stajale smo u znak sećanja na protest građanki/na protiv mobilizacije u Rasinskom okrugu 1999. i uputile inicijativu „Pamtimo hrabri otpor žena“ Skupštini Grada Kruševca za proglašenje 24. maja Danom sećanja na pobunu protiv mobilizacije u Kruševcu i Rasinskom okrugu 1999.
….gradski trg u Kruševcu nazvale smo Trg hrabrih žena…

„Ako se jedan broj žena odvaži i kaže da sahrane njihovih sinova nisu više njihova privatna stvar, to je rađanje slobode i one ulaze u komunikaciju međusobno i spram vlasti… Protest majki koje su pokušale da spasu svoju decu iz rata na Kosovu možda nije bio građanski u svim elementima, ali je bio iskorak ka slobodi… Ako nismo slobodni građani, nemamo šanse i možemo se uljuljkivati u nadi da će nas pregovori sa EU nekud odvesti.“ List Republika, br 368-369, 2005, “Protest majki 1999: između zaborava, prećutkivanja i sećanja”.

… organizovale smo akciju podrške LGBT osobama i zatražile ostavku direktora Kulturnog centra u Kruševcu zbog diskriminatornog odnosa prema njima…
… pozivale smo na solidarnost sa izbeglicama…
… dizale glas protiv femicida, zahtevale veća ovlašćenja policije u slučajevima nasilja u porodici, istupale protiv nasilja prema ženama…
… uputile smo značajan broj dopisa lokalnim organima i institucijama u kojima smo tražile veću odgovornost u zaštiti ljudskih prava žena, posebno od partnerskog i porodičnog nasilja…
… učestvovale u radu multisektorskog tima protiv nasilja prema ženama…
… organizovale protest protiv izgradnje zida oko Romskog naselja Marko Orlović, kao diskrimintornog akts protiv romske nacionalne manjine…
… informisale smo javnost o našem radu – mediji su objavili više od 150 informacija o aktivnostima UŽ Peščanik…

II Hronološki pregled aktivnosti

JANUAR
Januar – izrada godišnjih izveštaja o radu

FEBRUAR
6-8/02 Učešće na redovnom godišnjem sastanku Mreže Žena u crnom, Vrnjačka Banja
18/02 Godišnja skupština Peščanika, usvajanje izveštaja o radu
20/02 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga za ženska prava. Dogovor o obeležavanju 8. мarta.
24-26/02 i 29/2 Učešće na treninzima u organizaciji Trag Fondacije o pisanju projekata, Zlatibor

MART
08/03 Ulična akcija; 12 aktivistkinja Romani cikne, Ženske sekcije Saveza sindikata Srbije i Peščanika

08/03 Organizovana čajanka u Brusu, prodajna izložba proizvodjačica cveća u Trsteniku, ženski skup u Ćićevcu, ulična akcija u Varvarinu, sastanak u Aleksandrovcu
10/03 Gostovanje na času građanskog vaspitanja u 6. razredu, OŠ Vuk Karadžić, Kruševac. Tema ženska prava. Učestvovalo oko 25 učenika/ca.
17/03 Seminar za zdravstvene radnice i radnike o nasilju prema ženama, facilitirala Tanja Ignjatović, Autonomni ženski centar. 22 učesnika / učesnice iz domova zdravlja i bolnica u Rasinskom okrugu.
18-20/03 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga i Mreže Žena u crnom, Vrnjačka Banja. Ženski mirovni aktivizam, diskusija. Dogovor o predstojećim aktivnostima.
31/03 Seminar o koordiniranoj akciji u suzbijanju nasilja prema ženama, Kruševac, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom (Nataša Jovanović i Danijela Pešić) za predstavnice/i centara za socijalni rad, policijskih stanica, zdravstvenih centara, lokalnih uprava i aktivistkinja NVO u okrugu

APRIL
02-04/2016 Seminar o upravljanju rizicima, komunikaciji i strukturi organizacije za aktivistkinje Mreže žena Rasinskog okruga, Vrnjačka Banja; 16 aktivistkinja. Facilitatorka Snježana Mrše.
05/04/2016 Poseta konsultantkinja na SOS telefonu Društvu za cerebralnu paralizu, Kruševac
06/04/2016 Akcija za veće učešće žena u izvršnim organima; sa Centrom za moderne veštine
11/04 Poslat pisani doprinos za Progres report EU Komisiji za 2016. godinu
14/04 Panel o zaštiti žena od nasilja, Aleksandrovac, u saradnji sa Savetom za rodnu ravnopravnost
18/04-22/04 Učešće u programu EU zagovaranja za ženska prava koji sprovodi Kvinna till Kvinna. Susreti u Briselu, sa EU parlamentarcima/kama i drugim zvaničnicima/cama, sa predstavnicima mreža ILGA (LGBT pitanja) i EPLO (mirovna pitanja). Aktivistkinje sa Balkana: 3 iz Srbije, 3 iz Kosova, 3 iz Bosne i Hercegovine, 2 iz Albanije, 2 iz Makedonije i 1 iz Crne Gore. KTK tim: 4 iz kancelarije u Švedskoj i 3 predstavnice za Balkan.
21/04 Učešće na sastanku Mreže Žene protiv nasilja o decentralizaciji Mreže, Beograd
22/04 Učešće na sastanku o uslugama socijalne zaštite, Beograd
23/04 Sastanak sa AŽC u vezi sa projektom „Podigni glas za one koje više ne mogu da govore“

МАЈ
07-08/05 Seminar za jačanje kapaciteta UŽ Peščanik. Facilitirala Snježana Mrše, 14 učesnica.
11-12/05 Učešće na seminaru o bezbednosti i mirovnoj politici, Niš, u organizaciji Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Analiza Nacionalnog akcionog plana za implementaciju UN Rezolucije 1325.
13/05 Radionica o nasilju prema ženama u saradnji sa Romani ciknom, romsko naselje Marko Orlović
13/05 Gostovanje na Konferenciji Saveza slepih Srbije. Predstavnice Peščanika govorile o radu SOS telefona i razgovarale sa učesnicama skupa. Vrnjačka Banja, prisutno oko 50 osoba.
16/05 Akcija sećanja na proteste protiv mobilizacije 1999. u Rasinskom okrugu. Oko 30 žena iz Mreže žena Rasinskog okruga i Mreže Žena u crnom. Postavljena spomen ploča Trg hrabrih žena Rasinskog okruga.

18/05 Ulična akcija protiv femicida u Kruševcu, Beogradu, Novom Sadu, Leskovcu i Kraljevu. Učestvovalo 20 žena iz Mreže žena Rasinskog okruga, Romani cikne, Alternativnog centra i Peščanika.
19/05 Radionica o nasilju prema ženama i predstavljanje rada SOS telefona, Varvarin
21-22/05 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga, Brzeće. Razmotreni principi, vrednosti, aktivnosti… 26 učesnica: 4 iz Trstenika, 4 iz Brusa, 4 iz Varvarina, 3 iz Aleksandrovca, 2 iz Ćićevca i 9 iz Kruševca.

23/05 Zatražena ostavka direktora Kulturnog centra Kruševac zbog zabrane održavanja tribine LGBT karavana u Kulturnom centru
24/05 Učešće u obeležavanju Dana ženskih akcija za mir i razoružanje, Leskovac
25/05 Učešće u javnoj raspravi o Nacionalnom akcionom planu za Rezoluciju 1325, SG Kruševca
26/05 Radionica o nasilju prema ženama za 12 Romkinja, Trstenik, Likovni salon
28/05 Donatorsko veče u Kruševcu, „mali“ donatori i donatorke, prikupljeno 16 200 dinara. Učestvovale 3 aktivistkinje iz Romani cikne i 11 iz Peščanika

JUNI
02-05/2016 Predstavnice Autonomnog ženskog centra i UŽ Peščanik u ime Ženskog lobija Srbije učestvovale u radu Skupštine Evropskog Ženskog lobija u Briselu
08/06 Učešće na sajmu organizacija civilnog društva u Kruševcu, u organizaciji Gradjanskih inicijativa
11- 13/06 Učešće na seminaru o seksualnom nasilju u organizaciji Mreže Žene protiv nasilja, Beograd
12/06 Učešće na panelu o prostituciji, Beograd – Ingeborg Kraus, zagovaračica abolicije prostitucije

Zagovarači/čice za aboliciju prostitucije prepoznaju strukturalno, ekonomsko, psihološko i fizičko nasilje sadržano u prostituciji i žele zaštitu za pogođene osobe, a kriminaliziranje počinitelja, onih koji iskorišćavaju osobe u prostituciji. Zagovarači/ce abolicije zalažu se za švedski model tretiranja prostitucije koji kažnjava svodnike i one koji plaćaju ženama u prostituciji. Švedski model pokazao se kao dobar i u borbi protiv internacionalnih mreža svodnika. Suzbijanjem potražnje smanjuje se mogućnost eksploatacije u svrhu prostitucije. Švedska je obeshrabrila kriminalne mreže da investiraju na njenoj teritoriji. Ulična prostitucija u ovoj zemlji prepolovljena je u odnosu na period pre abolicije. Isti model zakona primenjuje se i u Norveškoj, Francuskoj, Islandu, Kanadi, Republici Irskoj, a odnedavno i u Severnoj Irskoj.

13/06 Predstavnica Peščanika govorila na konferenciji WONET-a (Ženska mreža za budućnost), Beograd o učešću žena u političkom životu. Facilitirala Biljana Vasić Žarković, nedeljnik Vreme
15/06 Radionica o monitoringu, facilitirala Biljana Branković, nezavisna ekspertkinja za pitanja nasilja prema ženama
16/06 Panel o Istanbulskoj Konvenciji – gostovale članice/vi multisektorskog tima Vranje: predstavnice SOS telefona, CSR, Hitne pomoći, Javna tužiteljka i sutkinja Osnovnog suda.
16/06 Rаdionica o diskriminaciji i nasilju prema Romkinjama, facilitirala Vera Kurtić, Ženski prostor Niš. Organizovano u saradnji sa Romani ciknom. Učestvovalo 18 žena.
17/06 Osnovano Udruženje žena Kaliopa u Brusu; baviće se ženskim pravima, posebno ekonomskim osnaživanjem žena i borbom protiv nasilja prema ženama. Peščanik podržao osnivanje organizacije.
19-22/06 Učešće na sastanku Mreže Žene protiv nasilja, Zlatibor, o projektu „Podigni glas za one koje više ne mogu da govore“. Facilitirale: Vedrana Lacmanović i Sanja Pavlović, kampanja, Aleksandra Nestorov i Slavica Stanojlović, SOS telefoni, Bobana Macanović i Snežana Jakovljević, zagovaranje.
29/06 Panel o zaštiti žena od nasilja, Brus, u organizaciji Peščanika i Kaliope. 28 učesnica. Govornice: Snežana Miladinović, Kaliopa, Dragana Veljović i Danijela Nikolić Surla, Fenomena, Kraljevo.

JULI
11-14/07 Učešće na treningu o prikupljanju sredstava, Crna Gora, u organizaciji TRAG Fondacije
10-11/07 Učešće na obeležavanju godišnjice genocida u Sreberenici

25-28/07 Seminar o obraćanju Ombudsmanu, u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom i Mrežom Žene potiv nasilja, 30 učesnica. Gošća Nataša Jović, zamenica Ombudsmana za pitanja dece i rodnu ravnopravnost i Vanja Macanović, Autonomni ženski centar.

AVGUST
Javnosti, putem medija i društvenih mreža, distribuiran tekst o propustima Policijske uprave Kruševac u slučajevima nasilja prema ženama.
Izveštaj o radu SOS telefona u prvih 6 meseci 2016. distribuiran medijima, institucijama i javnosti.
13/08 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga, razmotren Protokol o postupanju Policije u slučajevima nasilja prema ženama. Razmenjene informacije o rezultatima izbora u proleće 2016.
19/08 Aktivistkinje Peščanika i organizacije … Iz kruga – Vojvodina, Svjetlana Timotić i Veronika Mitro posetile Savez slepih u Kruševcu. Razmena iskustva i informacija, 15 učesnica.

20/08 Radionica, u Vrnjačkoj Banji, o nasilju prema ženama sa invaliditetom u saradnji Romani cikne, Peščanika i …Iz kruga, Vojvodina. Radioničarke Veronika Mitro i Svjetlana Timotić.
26/08 Sastanak aktivistkinja Roze iz Zrenjanina, UŽ Peščanik, Mreže žena Rasinskog okruga i Veća Saveza sindikata Kruševac. Radna prava žena, sezonski i rad na crno. Govornice Milica Lupsor, Gordana Stojaković i Vesna Djordjević; Veće Saveza sindikata Kruševac, oko 30 učesnica/ka.

SEPTEMBAR
23/09 Sastanak sa 15 aktivistkinja i žena na pozicijama u Brusu. Predstavljeni UN Rezolucija 1325 i Nacrt NAP-a za implementaciju. Dogovoreno da se od lokalne uprave traži prostor za rad NVO Kaliopa i sredstva za edukaciju o nasilju prema ženama.
28/09 Seminar o nacrtu NAP-a za implementaciju UNSB Rezolucije 1325 i bezbednosti žena, Brus. Učestvovalo 12 predstavnika/ca lokalne uprave. Facilitirala Višnja Baćanović.
30/09 Sastanak sa predstavnicima/cama Centra za socijalni rad i Policije, Aleksandrovac
30/09 Sastanak sa predstavnicima/cama Udruženja roditelja MNRO osoba u Aleksandrovcu.

OKTOBAR
05/10 Monitoring poseta Vesne Jarić, Fond UN za eliminisanje nasilja prema ženama i razgovor o realizaciji projekta „Lokalne zajednice u Centralnoj Srbiji protiv rodno zasnovanog nasilja“.
7-9/10 Prisustvovanje obeležavanju 25 godina rada Žena u crnom. Učešće na uličnim akcijama dobrodošlice izbeglicama; paljenje sveća žrtvama rata u Jugoslaviji.
09-14/10 Učešće u studijskom putovanju u Švedsku, u organizaciji Kvinne till Kvinne. Susret sa aktivistkinjama nevladinog sektora i poseta institucijama; položaj žena i rodna ravnopravnost
10/10 Organizovanje odlaska porodice žrtve femicida iz Varvarina u Beograd na dogovor o pres konferenciji na kojoj će se govoriti u prilog proglašavanja 18. maja Danom sećanja na žrtve femicida.
11/10 Poseta Kristine Washolm, KTK, radi izrade Baseline studije o bezbednosti žena
11/10 Prvi krug intervjua za mesto pravnice u Udruženju žena Peščanik
12/10 Drugi krug razgovora za mesto pravnice u Peščaniku
14/10 Treći krug razgovora sa kandidatkinjama za mesto pravnice u Peščaniku
12-14/10 Učešće na Konferenciji o multisektorskom pristupu u rešavanju problema nasilja prema ženama u organizaciji UNTF, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
13/10 Sastanak sa aktivnim ženama u opštini Trstenik o pitanjima bezbednosti; 25 učesnica
16/10-23/10 Učešće na Konferenciji Mreže žena Evrope protiv nasilja (WAVE) u Berlinu, Nemačka. Teme: 5 godina od donošenja Istanbulske konvencije, saradnja i dalje umrežavanje.
24/10 Učešće na seminaru o rodnom budžetiranju, Beograd
25/10 Seminar, Rezolucija 1325 i Nacrt NAPa, Trstenik, 13 učesnika/ce. Trenerica Višnja Baćanović.

28-30/10 Sastanak Mreže žena Rasinskog okruga, Prolom banja, usvojena dokumenta koja regulišu procedure. Učestovalo 30 aktivistkinja.

NOVEMBAR
01/11; 02/11 Seminar o mobingu i rodnoj ravnopravnosti za 50 predstavnika / ca sindikata Telekoma „Srbija“, u Nišu, odnosno Kruševcu. Trenerice Danica Todorov i Snežana Jakovljević.
03/11 Učešće na Konferenciji Mreže Žene protiv nasilja, u organizaciji AŽC, Beograd
04/11 Učešće na sastanku Ženske parlamentarne mreže u Skupštini Srbije
09/11 Sastanak sa aktivnim ženama Varvarina o bezbednosnoj situaciji u opštini
09/11; 10/11 Seminar o mobingu i rodnoj ravnopravnosti za oko 50 radnica/ka Telekom Srbije u regiji Beograd i regiji Novi Sad. Trenerice Danica Todorov i Snežana Jakovljević.
18/11 Sastanak sa 18 aktivistkinja u Ćićevcu. Biljana Vučković predstavila NAP-a za Rezoluciju 1325.
18/11 Okrugli sto o primeni Istanbulske konvencije. Uvodničarke Vesna Bogdanović i Svetlana Petrović, Ženski centar Užice. Oko 40 učesnica/ka.
24/11 Učešće na sastanku sa Serani Sigel, OSCE o istraživanju o nasilju prema ženama
25/11 Predstavnica Peščanika govorila na Konferenciji „Sveobuhvatni pristup u borbi protiv nasilja prema ženama“, Skupština Republike Srbije
25/11 Ulične akcije u Kruševcu, Trsteniku, Ćićevcu i Brusu povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama.
25/11 Predstavnice Peščanika govorile o nasilju prema ženama, Dom penzionera/ki, Trstenik.

DECEMBAR
01/12 Okrugli sto o unapredjenju bezbednosti žena u Trsteniku. Učestvovalo 16 osoba. Sofija Pantelić, Fond za unapredjenje resursa građana predstavila Istanbulsku Konvenciju.
02/12 Okrugli sto o unapredjenju bezbednosti žena u Brusu u saradnji sa UŽ Kaliopa. Dogovoreno da Kaliopa podnese zahtev za dodeljivanje besplatnog prostora na korišćenje.
03/12 Učešće na BEFEM-u (Beogradski feministički festival)
05/12 Radionica o nasilju prema ženama, osnovna škola u selu Blaževo, opština Brus
06/12 Ulična akcija i potpisivanje peticije za proglašenje 18. maja Danom sećanja na žrtve femicida.
06/12 Predstavnica Peščanika govorila na okruglom stolu u Nišu o nasilju prema ženama
07/12 Radionica o nasilju prema ženama u naselju Marko Orlović
07/12 Trening za 10 predstavnika/ce opštine Varvarin o bezbednosti. Trenerica Biljana Maletin
8/12 Trening za 13 predstavnika/ce opštine Ćićevac o bezbednosti. Trenerica Biljana Maletin
09/12 Protest protiv izgradnje zida oko romskog naselja Marko Orlović. Učestvovalo oko 30 osoba. Organizovano u saradnji sa ŽUC-em i Ženskim centrom Daje.

10/12 Poseta naselju Marko Orlović i osnaživanje devojčica, podela slikovnica o važnosti obrazovanja za romske devojčice. Zajedno sa Romani ciknom.
11-13/12 Predstavnica Peščanika govorila na Konferenciji o nasilju prema ženama u Budvi, Crna Gora.
12/12; 13/12 Radionica o nasilju prema ženama, Bogdanje, opština Trstenik i Vlajkovci, opština Brus
15-16/12 Konferencija o nasilju prema ženama, Vrnjačka Banja, učestvovalo 70 osoba iz NVO, institucija, Zaštitnika Građana, Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, gošće iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Moderatorke Nevena Petrušić, Veronika Mitro i Nadežda Budimović. Teme: Multisektorski pristup problemu nasilja u porodici, specijalizovane usluge podrške i prevencija.

21/12 Predstavnica Pesščanika govorila na konferenciji o nasilju prema ženama Žene, mir, bezbednost – od regionalnog do lokalnog nivoa u organizaciji Ženske alternative, Sombor.
27/12 Okrugli sto o bezbednosti žena u Ćićevcu. Učestvovalo 12 osoba. Dogovoreno da se podnese inicijativa za potpisivanje Evropske povelje o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou.
28/12 Sastanak konsultantkinja i razgovor o uticaju projekta „Lokalne zajednice protiv…“ na njihovo osnaživanje i rad. Učestvovalo 10 konsultantkinja i 4 članice tima Peščanika.
30/12 Novogodišnja feministička žurka

Scroll