Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Podrška ženama u situaciji nasilja

14. avgusta 2019.

Projekat „Podrška ženama u nasilju“ Udruženje žena Peščanik realizuje se od 1. februara 2014. godine. Projekat ima za cilj unapređenje podrške ženama sa iskustvom porodičnog i partnerskog nasilja u Rasinskom okrugu kroz uspostavljanje rada SOS telefona u Kruševcu i pritisak na lokalne uprave da preuzmu odgovornost u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju nasilja nad ženama i u porodici.

Projekat podrazumeva:

a) obuku 10 žena (među njima 2 pravnice, 2 Romkinje, 2 žene sa invaliditetom),

b) 2 javna skupa sa donosiocima odluka u RO, institucijama i NVO sektorom o Konvenciji i o ulozi zaštitnika prava građana/ki,

c) seminar za medije o nasilju.

Planirane su i ulične akcije, javna prezentacija Konvencije SE, a aktivnosti na vidljivosti projekta obuhvataju medijske nastupe i informacije na web site-u i Facebook-u. Partner je nedeljnik „Grad“ (izveštavanje i promovisanje), a saradnice su Mreža žena protiv nasilja, Mreža žena Rasinskog okruga, Romani cikna (prava Romkinja) i Ženska sekcija Foruma mladih sa invaliditetom, Trstenik.

Realizacijom projekta očekuju se sledeći rezultati:

1. Jačanje kapaciteta NVO za podršku ženama u situaciji nasilja

2. Povećanje znanja stručne i najšire javnosti o problemu nasilja, zakonskoj regulativi u vezi sa nasiljem prema ženama i u porodici i o ulozi i radu nezavisnih tela za zaštitu prava građana i građanki

3. Stvaranje uslova za bolju saradnju između različitih aktera u zajednici na sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama

Obuka novih konsultantkinja obaviće se na 2 seminara i 3 radionice o ženskim pravima i sprečavanju i zaštiti od rodno zasnovanog nasilja. Praktični deo obuke obuhvata tri meseca mentorstvo iskusnih konsultantkinja. Edukacija 10 žena za konsultantski rad na SOS telefonu, odnosno pružanje psihosocijalne i pravne podrške ženama u situaciji porodičnog i partnerskog nasilja, istovremeno znači povećanje dostupnosti SOS podrške kroz znatno duže radno vreme službe sa sadašnja tri na 12 sati nedeljno.

Uključivanjem 2 Romkinje i 2 žene sa invaliditetom kojima fizički nedostatak neće biti prepreka u obavljanju konsultantskog posla, želimo da ohrabrimo Romkinje i invalitkinje izložene nasilju da traže podršku znatno više nego do sada, jer će sada dobiti konsultantkinje koje mogu komunicirati na romskom jeziku i bliski su im problemi sa kojima se susreću žene sa invaliditetom.

Trajanje projekta je 6 meseci. Projekat podržava Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije sa 1.419.650,00 dinara.

Izveštaj o realizaciji projekta 2014.

Scroll