Gazimestanka 16/7, 37000 Kruševac

+381 37 443 042

Udruženje žena Pešcanik

Ženski informativno edukativni centar

26. jula 2019.

Imamo veliku sreću i sjajnu privilegiju da već 10 godina realizujemo projekat „Ženski informativno edukativni cetar“ uz podršku,finansijsku, feminističku, sestrinsku… švedske Fondacije za mir i rodnu ravnopravnost Kvinna till Kvinna (Žena ženi, www.kvinnatillkvinna.se). U Centru razmenjujemo iskustva i informacije, učimo jedne od drugih, strpljivo gradimo i jačamo međusobne kontakte i veze. Zahtevamo, šaljemo dopise, komentarišemo, iniciramo, sugerišemo i predlažemo. Stojimo na ulicama, delimo letke, misli i reči sa sugrađankama i sugrađanima. Osnovale smo vršnjačku edukaciju devojaka o ženskim pravima, prvu ikada u Rasinskom okrugu.

U okviru projekta, do danas smo realizovale više od 500 različitih aktivnosti u kojima je učestvovalo oko 5 000 aktivistkinja ženskih prava, političarki, novinarki i drugih građanki zainteresovanih za unapređenje prava i položaja žena.

Problem koji projekat ima u fokusu, posebno tokom poslednjih godina, je jaz izmedju teorije i prakse u oblasti prava žena. Zato su aktivnosti u projektu usmerene na osnaživanje žena, sa jedne, i zagovaranje unapređenja njihovog položaja, sa druge strane.

Osnaživanje žena

Tokom 2010., Peščanik je počeo da radi na uspostavljanju bližih kontakata i saradnje među ženama u Rasinskom okrugu, organizujući aktivnosti u cilju ohrabrivanja, podsticanja i motivisanja žena na samoorganizovanje. Cilj je izgradnja ženske mreže na ovom prostoru, koja će biti dovoljno snažna da utiče na kreiranje i sprovođenje (lokalnih) politika.

Osnaživanje devojaka

U 2011., Peščanik je osnovao vršnjačku edukaciju za devojke o ženskim pravima. 22 devojke iz svih 6 gradova okruga pohađale su seminar o ženskim pravima i realizovale radionice za svoje vršnjakinje. Oko 300 devojaka, uglavnom učesnica srednjih škola, učestvovalo je na radionicama u 2011-2012.

Zagovaranje primene zakona o ženskim pravima

U 2012. godini poslale smo više od 10 pisanih zahteva, predloga, sugestija za poboljšanje položaja žena lokalnoj upravi grada i institucijama.
Veoma dobru saradnju ostvarile smo sa srednjim školama na teritoriji Rasinskog okruga u organizovanju radionica o ženskim pravima.
Peščanik svake godine analizira izveštavanje Televizije Kruševac i oba lokalna nedeljnika, Grad i Pobeda u cilju prikupljanja informacija o medijskoj slici žene i šalje preporuke medijskim kućama kako da njihovo izveštavanje bude rodno osetljivije.

Aktivnosti na osnaživanju aktivistkinja i organizacije

Ove aktivnosti podrazumevaju rad na unapređenju znanja aktivistkinja o ženskim pravima, zakonskom okviru koji reguliše tu oblast, o tehnikama i modelima sprečavanja sagorevanja i o veština za povećanje lične bezbednosti.

ŽENSKI INFORMATIVNO EDUKATIVNI CENTAR U 2013.

Seminari o ženskim pravima

Seminari, koje smo organizovale u gradovima Rasinskog okruga pokazali su se kao sjajan način učenja i povećanja energiije i motivacije za rad na promenama društva kroz interakciju, diskusije, razmenu mišljenja. Zahvaljujući ovoj aktivnosti uspostavljeni su kontakti izmedju različitih žena koje su zajedno pokrenule važne inicijative u svojim sredinama. Od 2010. kada je održan regionalni seminar u Kruševcu za žene iz okruga u Aleksandrovcu, Trsteniku i Varvarinu osnovana su tela za rodnu ravnopravnost. U Ćićevcu je imenovana osoba za rodnu ravnopravnost, a u Aleksandrovcu je osnovana organizacija „Ž kao žena“.
U 2013. godini biće organizovan po 1 seminar u svakom gradu okruga, dakle 6 ukupno, za 120 učesnica, 20 po seminaru. Teme seminara biće različiti aspekti ženskih prava a prioriteti će biti definisani u skladu sa potrebama žena iz svake lokalne zajednice ponaosob.

Aktivnosti na jačanju ženske mreže Rasinskog okruga

Osim seminara, ove aktivnosti podrazumevaju održavanje kontakata, uključujući međusobne posete, učestvovanje u aktivnostima koje organizuju žene u drugim gradovima i organizovanje zajedničkih akcija. Planirano je održavanje 2 neformalna ženska susreta kao mogućnost da braniteljke ženskih prava, koristiteći vreme samo za sebe, šire prostor sopstvene i slobode za druge žene.

Okrugli stolovi

Okrugli sto je dobro mesto za diskusiju o položaju žena i stanju ženskih prava izmedju aktivistkinja i predstavnica/ka lokalne uprave i institucija. Drugi važan cilj ove aktivnosti je povećanje vidljivosti pozicije žena u društvu I specifičnosti problema i prioriteta u oblasti ženskih prava.
U 2013 biće održana 3 okrugla stola u vezi sa učešćem žena u odlučivanju, medijskim predstavljanjem žena i temom „Žene, mir, bezbednost“.

Analiza medijskog predstavljanja žena

Kako mediji izveštavaju, kakvu slika žena i muškaraca i njihovih odnosa mediji nude javnosti, posebno mladim generacijama i kolika je odgovornost medija imajući u vidu njihove zakonske obaveze u vezi sa promovisanjem rodne ravnopravnosti? U pokušaju da dodjemo do odgovora na ova pitanja, pre pet godina počele smo prikupljanje informacija o izveštavanju Televizije Kruševac i nedeljnika Grad i Pobeda. Pokazalo se da pomenuti mediji češće nego ranije koriste ženski rod za zanimanja, titule i funkcije koje obavljaju žene, ali u njihovom izveštavanju i dalje postoji mnogo stereotipa o ženama i njihovoj ulozi u društvu. Na godišnjem nivou rade se dve analize a saznanja do kojih istraživačice dolaze objedinjujemo u publikaciju „Lokalni mediji u Kruševcu i ravnopravnost polova“.

Monitoring rada predstavnika/ca uprave i institucija

Aktivistkinje Peščanika prate proces donošenja i sprovođenja odluka i politika na nivou lokalne zajednice. Peščanik učestvuje u inicijativama i aktivnostima i drugih organizacija koje se odnose na monitoring rada nacionalne I lokalnih uprava i institucija.

Aktivnosti na jačanju kapaciteta organizacije

Nakon seminara o komunikaciji i organizacijskoj strukturi u 2012., Peščanik će organizovati još 2 seminara na osnaživanju organizacije i unapređenju znanja i veština aktivistkinja, jedan u 2013. i jedan u 2014. godini.

Aktivnosti na povećanju vidljivosti pitanja ženskih prava i rada Udruženja žena Peščanik

Peščanik redovno poziva medije da prate aktivnosti organizacije i redovno novinarkama/ima šalje dopise, obaveštenja, saopštenja i druge informacije o svom radu i pitanju ženskih prava. Informacije o radu i aktivnostima udruženja redovno se distribuiraju javnosti i putem web sajta i Facebook-a.
Plan za 2013. obuhvata najmanje 2 ulične akcije i to povodom 8. marta, međunarodnog dana žena i 25 novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja prema ženama.
Na kraju svake kalendarske i projektne godine, Peščanik štampa i objavljuje „Ženski kalendar“ koji između ostalog sadrži i hronoškli pregled aktivnsoti na godišnjem nivou.

Vrednost projekta „Ženski informativno edukativni centar“ za 2013. godinu je 30 000 evra.
Projekat realizuje ukupno 7 osoba, od kojih su 2 osobe, koordinatorka i tehnička asistentkinja, zaposlene sa punim radnim vremenom, dok su ostale angažovane honorarno.

ŽENSKI INFORMATIVNO EDUKATIVNI CENTAR u 2014.

Ženski informativno edukativni centar (ŽIEC) je projekat, koji realizujemo zahvaljujući podršci Fondacije za mir i rodnu ravnopravnost, Kvinna till Kvinna, Švedska i koji ima za cilj da osnaži žene u Rasinskom okrugu da traže svoja prava i zagovaraju unapređenje rodne ravnopravnosti. Od osnivanja (2003), u okviru Centra realizovano je više od 500 pojedinačnih aktivnosti, u kojima je učestvovalo oko 7500 građanki i građana. Broj žena (i muškaraca) na koje je ovaj projekat, na bilo koji način, uticao, sigurno je još veći.

ŽIEC je povećao vidljivost (150 – 200 različitih informacija o Peščaniku i ženskim pravima pojavljuje se svake godine u lokalnim i regionalnim elektronskim i štampanim medijima) i inspirisao samoorganizovanje žena na ovom području. Organizacije: Ž kao žena iz Aleksandrovca (prva ženska organizacija u Aleksandrovcu, osnovana 2011, od žena koje su učestvovale na seminarima koje je Peščanik organizovao u Kruševcu i Aleksandrovcu), Ženske inicijative iz Varvarina (neformalna grupa žena, ujedinjenih 2011. oko ideje unapređenja ženskih prava u zajednici, inspirisana seminarom i okruglim stolom koji je Peščanik organizovao), Alternativni centar za devojke iz Kruševca (Nova ženska grupa u gradu (2013.) sastavljena od žena koje su bile aktivistkinje u Peščaniku godinama i odlučile da rade na pravima devojaka, samostalno) i Mreža braniteljki ženskih prava (Mreža je nastala na inicijativu Peščanika 2010. Još uvek je neformalnog karaktera i sastoji se od ženskih grupa i aktivistkinja u okrugu), osnovane su u kontekstu realizacije ŽIEC-a, na šta smo veoma ponosne. Mnogo žena, već aktivnih u javnom životu, dobilo je važne informacije o stanju ženskih prava i veštine koje su koristile u svom radu; više od 1000 devojaka, srednjoškolki, unapredilo je znanje o ženskim pravima u vršnjačkoj edukaciji, prvoj ikada u ovom delu zemlje. U vreme kada je Peščanik počeo rad (2000.), u okrugu nije bilo ni jednog tela/mehanizma za rodnu ravnopravnost, sada u 4 od 6 gradova okruga takvo telo postoji.

Plan za 2014.

U okviru ŽIEC-a u 2014., Peščanik će nastaviti da: a) ohrabruje i podržava samoorganizovanje žena i njihovo povezivanje na različitim nivoima, b) obezbeđuje nova znanja i veštine za aktivistkinje i saradnice, c) zahteva, inicira, predlaže i podržava promene u korist žena, d) radi na eliminaciji rodnih stereotipa u medijima. Poseban fokus imaćemo na sigurnost žena i zaštitu od nasilja, kao i učestvovanje žena u procesu donošenja odluka.

Aktivnosti:

– 6 jednodnevnih seminara o ženskim pravima u gradovima Rasinskog okruga;

– jačanje Mreže braniteljki ženskih prava kroz rad na povećanju vidljivosti i uticaja organizacija i Mreže;

– 3 okrugla stola o stanju ženskih prava i rodne ravnopravnosti u Rasinskom okrugu, na koje ćemo pozvati aktivistkinje ženskih prava, druge nevladine organizacije, predstavnike/ce lokalne uprave, uključujući Savet za rodnu ravnopravnost i predstavnike/ce institucija;

– Rodna analiza izveštavanja lokalnih medija u Rasinskom okrugu, 2 puta godišnje, kao i izrada i prezentacija brošure sa rezultatima;

– štampanje i distribucija informativnog materijala o radu Peščanika i ženskim pravima: 1000 lifleta i 200 primeraka Ženskog kalendara sa hronološkim pregledom realizovanih aktivnosti u 2013.

– ulične akcije, uz distribuiranje štampanog informativnog materijala;

– neformalni ženska sastanci, za 20 – 30 žena, aktivistkinja i saradnica Peščanika;

– dvodnevni seminar za jačanje kapaciteta organizacije u skladu sa prioritetima aktivistkinja;

– izrada Strateškog plana za period 2014. – 2016.;

– ažuriranje i održavanje veb sajta i fejsbuk stranice.

Osim pomenutog, Peščanik će nastaviti da: a) obezbeđuje podršku ženama koje su preživele nasilje, b) informiše i poziva medije da prate događaje koje organizujemo, c) čini dostupnim korišćenje knjiga i publikacija iz biblioteke (oko 800 naslova) aktivistkinjama i građankama i građanima zainteresovanim za čitanje, d) učestvuje u aktivnostima drugih organizacija koje se bave ženskim i ljudskim pravima, e) prati i reaguje na rad vlasti i institucija, daje sugestije i preporuke.

Peščanik će, takođe, nastaviti aktivno da učestvuje u radu Mreže Žena u crnom na pitanjima promovisanja mirovne politike, suočavanja sa prošlošću, tranzicione pravde i osnivanja ženskog suda za ratne događaje u bivšoj Jugoslaviji, kao i u radu Mreže žena protiv nasilja na prevenciji i zaštiti žena od nasilja.

 

ŽENSKI INFORMATIVNO EDUKATIVNI CENTAR (2015. – 2018.)

Podrška OAK Fondacije (od 2015. do 2018.) podrazumeva tehničku i logističku, odnosno institucionalnu, kao i programsku podršku Udruženju žena Peščanik za nastavak rada Ženskog informativno edukativnog centra (osnovanog 2003. uz podršku Fondacije Kvinna till Kvinna). Ženski informativno edukativni centar je osmišljen kao mesto okupljanja aktivistkinja iz ovog dela Srbije u cilju razmene informacija, mišljenja i iskustava, kao i planiranja i realizovanja zajedničkih akcija za unapređenje položaja žena, odnosno zaštite njihovih prava. Deo sredstava koristi se za pokriće troškova rada volonterki na SOS telefonu Udruženja žena Peščanik. SOS telefon, čiji je broj 066006606 dostupan je građankama koje su u situaciji porodično – partnerskog nasilja 27 sati nedeljno i to svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova, ponedeljkom i četvrtkom i od 17.00 do 19.00 časova, kao i subotom od 11.00 do 14.00 časova.

U okviru Centra realizujemo aktivnosti na jačanju dalje saradnje među organizacijama i aktivistkinjama ženskih prava u Rasinskom okrugu, okupljenih u Mreži žena Rasinskog okruga. Podršku OAK Fondacije koristimo za stvaranje čvršćih veza i jačanje solidarnosti među članicama Mreže, kao i definisanje principa, vrednosti i pravila na kojima se zasniva delovanje Mreže, odnosno uređuju međusobni odnosi. U vreme kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama“ organizujemo javne događaje u gradovima Rasinskog okruga u cilju povećanja svesti javnosti o značaju rešavanja problema nasilja prema ženama i odgovornosti koju država, državne institucije i tela imaju za eliminisanje pomenute vrste nasilja.

Zahaljujući podršci OAK Fondacije, Udruženje žena Peščanik posvećuje veću pažnju pitanju i praksi prikupljanja sredstava direktno od građanki i građana; jednom godišnje organizujemo javni događaj, na kojem promovišemo rad SOS telefona i Udruženja žena Peščanik i tražimo podršku od građana i građanki za osnivanje Fonda za urgente potrebe u okviru pružanja podrške ženama koje su izložene nasilju u porodično partnerskom kontektu.

Izveštaj za 2013. godinu

Scroll